10. Sınıf Tarih Dersi- Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Testleri – 1

10. Sınıf Tarih Dersi- Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni – 1

1. I. Din
II. Mezhep
III. Dil
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Millet Sisteminin
dayandığı esaslardan biri değildir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II. E) I, II ve III.
2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Millet Sisteminin
özellikleri arasında yer almamaktadır?
A) Zımmî statüsünün kaldırılmış olması
B) Yasal statüleri belirlenmiş dinî cemaatlerin millet olarak kabul edilmesi
C) Her cemaate kendine özgü bir düzen kurma imkânının verilmesi
D) Her cemaatin dinî ve iç işlerini düzenlemede serbest
bırakılması
E) Her millet grubunun yönetimi ve devlet ile ilişkilerinin
cemaat lideri tarafından yürütülmesi
3. Osmanlı Devleti’nde kuruluştan itibaren Müslüman
Türkler ile gayrimüslimler birlikte yaşamıştır. Ancak devlet
ile gayrimüslim halk arasındaki ilişkilerin hukuki bir zemine
oturtulması XV. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir.
Osmanlı Devletinde gayrimüslim halk ile olan ilişkiler aşağıdaki padişahların hangisi döneminde hukuki
zemine oturtulmuştur?
A) Çelebi Mehmet
B) Fatih Sultan Mehmet
C) Yavuz Sultan Selim
D) Kanuni Sultan Süleyman
E) Yıldırım Bayezid
4. I. Mecusi
II. Yahudi
III. Hristiyan
Osmanlı Devletinde yukarıdaki dinî topluluklardan
hangileri “ehl-i kitap” olarak kabul edilmiştir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.
D) I ve III. E) II ve III.
5. – – – – bir peygamberin tebliğ ettiği dine inanan veya o dine
mensup olan insanların meydana getirdiği topluluktur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Millet
B) Halk
C) Reaya
D) Ümmet
E) Tebaa
6. I. Müslüman olma
II. Asimilasyona tabi tutulma
III. Türkçe öğrenme
Yukarıdakilerden hangileri Klasik Çağ’da Osmanlı
egemenliğindeki gayrimüslim halkın yaşadığı değişimlerden biridir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.
D) I ve III. E) II ve III.
18
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni – 1
Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz. MEB 2018 – 2019 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
10. Sınıf
Tarih
18
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni – 1
7. Osmanlıların fethettikleri bir şehirde gerçekleştirdikleri
faaliyetler yukarıda verilmiştir.
I. Müslüman Türk nüfusun yerleştirilmesi
II. Kadı ve subaşının tayin edilmesi
III. Ana kilisenin camiye çevrilmesi
IV. Nüfusun tahrir defterlerine kaydedilmesi
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu faaliyetler
doğru bir şekilde sıralanmıştır?
A) III – II – I – IV
B) I – II – III – IV
C) II – III – IV – I
D) IV – I – III – II
E) III – I – IV – II
8. Osmanlılarda fethedilen şehirlerde aşağıdakilerden
hangisi Türklerin yerleştiği semtin merkezi konumunda olmuştur?
A) Bedesten
B) Ulu Cami
C) Medrese
D) İmaret
E) Çarşı
9. Osmanlı şehirlerindeki mahalle halkı; cami ve mescitlerin dışında kahvehane, bozahane gibi mekânlarda veya
düzenlenen panayır ve şenliklerde bir araya gelmiştir. Bu
mekân ve faaliyetler Türk toplumunu kaynaştırıcı bir özelliğe sahiptir.
Bu sürecin bireyler arasında;
I. sosyal bağların güçlenmesi,
II. geleneklerin sürdürülmesi,
III. inançların tazelenmesi
durumlarından hangilerinin yaşanmasına neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II. E) I, II ve III.
10. Osmanlı toplumunda eğlence kültürünün bir parçası olan
düğünler, insanların güzel zaman geçirdikleri şenliklere
dönüşmüştür. Toplumun her sınıfından insanların katıldığı
en görkemli şenlikler ise şehzadelerin sünnet törenleridir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı şenliklerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Halk için bir rahatlama aracı ve moral olması
B) Sergilenen zenginlik ve ihtişam ile devletin azametinin ortaya konulması
C) Sadece Ramazan ayında düzenlenmesi
D) Yapılan harcamaların ülkedeki ticari hayatta geçici de
olsa bir hareketliliğe neden olması
E) Yapılan etkinliklerin “surname” adı verilen eserlerde
ayrıntılarıyla anlatılması
11. Osmanlı toplumu için dinî törenler, insanların kaynaştığı bir diğer etkinlik türüdür. Özellikle Ramazan ayı içinde
yapılan törenler halk için farklı bir anlam ifade etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda yaşatılan Ramazan ayı eğlencelerinden biri değildir?
A) Tophane’de top atılması
B) Panayırların kurulması
C) Hacivat ve Karagöz oyunlarının sergilenmesi
D) Surre Alayı’nın düzenlenmesi
E) Minareler arasında kandillerle ışık gösterileri yapılması
12. Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyıldan itibaren
Osmanlı ülkesinde toplumsal bir buluşma mekânı
hâline gelmiştir?
A) Cami
B) Kahvehane
C) Çarşı
D) Bozahane
E) Bedesten

1.
C 2.
A 3.
B 4.
E 5.
D 6.
D 7.
A 8.
B 9.
E 10.
C 11.
D 12.
B

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/PDFFile.aspx?name=cevapanahtari.pdf

Leave a Reply