10 .Sınıf Tarih Dersi Kitabı İlke Yayınları 1. Ünite Cevapları

10 .Sınıf Tarih Dersi Kitabı İlke Yayınları Cevapları 1. Ünite
Sevgili Arkadaşlar 10 .Sınıf Tarih Dersi Kitabı İlke Yayınları Cevapları bu sayfada tek bir sayfada olacak şekilde eklendi . Tüm sayfalar için sayfayı aşağıya kaydırabilirsiniz.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı
Atabey: Selçuklularda melikler (sultan çocukları) belli bir yaşa geldiklerinde devlet işlerinde tecübe kazanmaları amacıyla illere vali olarak gönderilirlerdi. Yanlarında gönderilen tecrübeli devlet adamlarına “atabey“(g) bu sistemede “atabeylik” denirdi
Ahilik : Esnaflar için bir dayanışma teşkilatı olan Ahilik,
Bektaşilik : Bektaşilik, aslında Hacı Bektaş Veli tarafından kurulduğuna inanılan bir tarikattır.
Cihat :Din uğrunda yapılan her türlü mücadele
Darüşşifa :Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde, kendine özgü mimari biçimleriyle cami, medrese külliyesini bütünleyen, sağlık yurdu ve hekimlik okulu işlevini gören yapılara verilen ad.
Gaza : Müslümanlığı yaymak ya da korumak ereğiyle İslam olmayanlara karşı yapılan savaş, din uğruna savaş.
Kluni Tarikat : Haçlı seferlerinin düzenlemesinde büyük etkisi olan Fransa’nın Burgonya eyaletinin Kluni manastırında kurulan Hıristiyan tarikatı
Kümbet : Kümbet, Anadolu Selçukluları zamanında yapılan kendine özgü yapısı olan anıt mezarlardır. Genellikle büyük devlet ve din adamları için yapılmıştır.
Mevlevilik : Mevlana Celalettin Rumi’nin oğlu Sultan Velet tarafından, Mevlana’nın ölümünden sonra, XIII. yüzyılda Konya’da kurulan, temeli Mevlana’nın görüşlerine dayanan Sünni bir tarikat.
Senyör :Ortaçağda Avrupa’da geniş toprakları olan kimse, derebeyi
Şovalye :Ortaçağ Avrupa’sında seçkin ve profesyonel bir atlı asker (süvari) sınıfı.
Vakıf : bir hizmet ve yarar sağlamak amacıyla kişilerin kendi arzusu doğrultusunda bağışladıkları para ve mülklerle oluşan bir kuruluşu ifade eder.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı
1. XI. yüzyılda Anadolu’ya yapılan Türk göçleri ve sebepleri ile ilgili neler biliyorsunuz? Açıklayınız.
Cevabı:Oğuz Yabgu deletinin yıkılmasından sonra Hayvancılıkla uğraşan Oğuzların bir kısmının yeni otlaklar ve meralar armak amacıyla yaptıkları göçleri anlayabiliriz.
2. XII. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya “Türkiye” denmesinin sebepleri neler olabilir? Belirtiniz.
Cevabı: Türklerin Anadolu’nun Büyük bölümüne hakim olması sebebiyle olabilir.


ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ VE İSLAMLAŞMASI
Müslüman Türklerin Anadolu’ya akınlar düzenledikleri dönemlerde, Anadolu’nun Hristiyan halkı dinî ve sosyal bakımdan iyi bir durumda değildi. Bizans İmparatorluğu’nun gütmekte olduğu Ortodoks siyaseti öteden beri memnuniyetsizlik ve nefret uyandırıyordu. Bu yüzden Doğu Anadolu’daki Süryani ve Ermeniler, Orta Anadolu’daki küçük cemaatler, Selçuklu akınlarını önlemeye çalışan Bizans’a destek olmadılar.
Türklerin Anadolu’ya yapmış olduğu fetih hareketleri başıboş, gelişigüzel akınlar niteliğinde değildi. Eğer öyle olsaydı bugünkü Türk vatanı Anadolu olmayabilirdi. Çünkü bir milletin üzerinde yaşayacağı toprağı vatan yapabilmesi için ona kendini vermesi gerekir.
Oğuz Türkleri, Anadolu’ya yerleştikleri zaman, İslam âlemindeki tasavvuf cereyanı değişik bir şekil almıştı. Yine Türkler beraberinde bol miktarda hububat ve sayısız küçükbaş hayvanları getirmişlerdi. Türkler bir yandan Anadolu’da şehir ve kasabalar kurarken diğer yandan İslam geleneklerine uyarak tekke ve zaviyeler inşa ettiler. Etraftan gelen dervişler, şeyhler Anadolu çevresinde de kuvvetli bir tasavvuf cereyanı uyandırmaya muvaffak oldular. Aynı zamanda ana yollar boyunca ulaşım ve ticaret emniyetinin temini için menzillerde hanlar inşa ettiler.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları
10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Metinden ve görsel 1.3’ten hareketle aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Bizans İmparatorluğu Anadolu’ya yönelik nasıl bir politika izlemektedir?
Cevabı: Bizans İmparatorluğu Ortodoks siyaseti izleyerek diğer mezhep ve dinlere hoşgörülü davranmıyordu. Bu yüzden halk devlete karşı memnun değildi
2. Türklerin Anadolu’ya akınlar düzenledikleri dönemde Anadolu’nun dinî ve toplumsal durumu hakkındaki çıkarımlarınız neler olur?
Cevabı: Türkler arasında dini tasavvufi yapı güçlüydü. Bu yüzden Anadolu’ya yerleştikten sonra tekke ve zaviyeler inşa ettiler. Ayrıca yollar, köprüler ve şehirler kurarak bayındırlık faaliyetlerine önem verdiler.
3. Türkler’in Anadolu’nun İslamlaşması ve bayındır hâle gelmesindeki rolleri ne olmuştur?
Cevabı: Çok Önemli bir rolleri olmuştur. Anadoluyu imar etmişler ve islamla şereflendirmişlerdir.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Anadolu’ya Türklerin yurdu anlamına gelen “Turkiya” denmesinde hangi faktörler etkili olmuştur? Belirtiniz.
Cevabı: Türklerin Anadoluya yönelik akınlarının başarılı olması ve İlk olarak 1071 yılı malazgirt savaşının kazanılması ve ikinci olarak Miryekelon savaşının kazanılması ile artık  Anadolu tük yurdu olarak anılmaya başlanmıştır.


Anadolu’nun Türkleşme Süreci
10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

1. Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu’da ne gibi sosyal ve kültürel değişiklikler meydana getirmiş olabilirler? Açıklayınız.
Cevabı: İlk Türk beylikleri Türk islam Eserlerinin ilklerini Anadoluda inşa etmişlerdir. Kervansaraylar hanlar hamamlar köprüler yapmışlardır.
2. Miryokefalon Savaşı ve bu savaşın Türk tarihi açısından önemi hakkında neler biliyorsunuz? Belirtiniz.
Cevabı: Miryokefalon Savaşı Hakkında Bilgi adlı makalemizi okumanızı tavsiye ediyoruz.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı
DANİŞMENTNÂME
Anadolu’da Türk destanları zincirinin ikinci halkası Daniş- ment Gazi (Görsel 1.5) Destanı’dır (Birincisi Battal Gazi Destanı).
Battal Gazi ve gaza arkadaşlarının şehit olmasıyla lidersiz kalan Malatya ileri gelenleri, bu konuda Battal Gazi’nin soyundan Danişment Gazi’ye müracaat ederler. Böylece Battal Gazi Destanı’nın âdeta devamı niteliğinde olan Danişment Gazi Destanı başlar. Battal Gazi’nin ölümü üzerine Hristiyanlar Anadolu’nun bir kısmına yeniden hâkim olurlar. Danişment Gazi bu toprakların bir bölümünü tekrar alır ve Müslüman Türklere vatan yapar.
Danişment Gazi Destanı’nda Türklerin Anadolu’yu yurt tutma çabaları ve kahramanlıkları anlatılır. Yine Orta ve Kuzey Anadolu’nun coğrafi durumuyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Destan XI-XV. yüzyıllar arasında Türklerin tarih, kültür ve coğrafyasıyla ilgili zengin bir birikime sahiptir.
Danişment Gazi’nin Türk İslam dünyasındaki önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Belirtiniz.
Cevabı: Danişmend hanedanının kurucusu olan Gümüştekin Danişmend Ahmed Gazi yaptığı fetihlerle İslam dünyasına büyük hizmetlerde bulunmuştur. Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan’a da hizmet eden Ahmed Gazi Malazgirt Savaşın’ın kazanılmasında büyük rol oynamıştır.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı
EL-CEZERİ
Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri sadece fetih ve imar faaliyetleriyle uğraşmamış, bilim ve teknik konusunda da önemli çalışmalar yapmışlardır. Bunun en güzel örneği Artuklular Dönemi’nde yaşamış olan El-Cezeri’dir. Aslen fizikçi olan El-Cezeri, 1153 yılında Cizre’de doğdu. El-Cezeri, yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla; haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilminin kurucusu kabul edilir.
El-Cezeri, dişli çarklarla çalışan makineler, güneş, su ve fiili saati (Görsel 1.9) kendiliğinden akıp kesilen su fıskiyesi, mekanik müzik aletleri ve şifreli kilitler yaptı. Hatta onun, siber tekniğinin ve bilgisayarın ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilir.
El-Cezeri’nin bilimsel faaliyetleri hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız.
Cevabı: ELCEZERİ haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilminin kurucusu kabul edilir.  Siber tekniğinin ve bilgisayarın ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilir.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı
Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinin siyasi, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini aşağıda verilen örnekten hareketle yazınız.
CEVAP:1. Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasını sağladılar.
2. Anadolunun Türkleşmesinin sağladılar
3.Anadoluda Bizansın Zorbalığını engellenmişlerdir.
4. Anadoluda ticari hayatı canlandırmışlardır
5. Anadoluda siyasi olarak düzeni sağlamışlardır.

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ (1077-1308)

Yukarıdaki sözlerden hareketle Türklerin Anadolu’daki gayrimüslimlere yaklaşımları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Belirtiniz.
Cevabı: Türkler Anadoluda ki gayri Müslimlere hoş görülü davranmışladır.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı
Tarih şeridi 1.1’den hareketle Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi ilişkilerde bulunabileceği devletleri tespit ediniz.
Cevabı: Bizans, İlhanlılar, Harzemşahlar, Moğollar, Eyyubiler

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı
Malazgirt ve Miryokefalon Savaşlarının Anadolu’daki Türk tarihine katkıları neler olmuştur? Belirtiniz.
Cevabı: Malazgirt savaşı ile Anadolunun Kapıları Türklere açılmış, Miryakefelon Savaşının sonucunda ise Anadolu tamamen Türk yurdu olmuştur.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı
1. Türk İslam tarihinde devlet kuran Oğuz boylarından hangilerini biliyorsunuz? Belirtiniz.
Cevabı: Kayı Boyu = Osmanlı; Kınık Boyu Selçuklu
2. Çevrenizde Türkiye Selçuklu Devleti’nden kalan eserler (medrese, kümbet, darüşşifa vb.) var mı?
Cevabı:Bu soruyu herkes kendi çevresine bakarak cevaplamalıdır. Özellikle Konya ve İç Anadolu bölgesinde oturanlar bu soruyu mutlaka cevaplandırmalıdırlar.
Bu eserler ve özellikleri hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevabı: Bu soruyu herkes kendi çevresine bakarak cevaplamalıdır. Özellikle Konya ve İç Anadolu bölgesinde oturanlar bu soruyu mutlaka cevaplandırmalıdırlar.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı
İkta sistemi, tarımsal üretimin gelişmesine ne gibi katkılar sağlamıştır? Belirtiniz.
Cevabı: İkta Arazileri devltin olduğu için Ekilip biçilmesi takip edilmiştir. Arazinin boş kalması engellenmiş ve böylelikle tarımsal üretimin devamlılığı sağlanmıştır.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı
Siz Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı olsaydınız ticareti geliştirmek için ne gibi faaliyetlerde bulunurdunuz? Açıklayınız.
Cevabı: Kervansaraylar yapardım. Ticarette sigorta sistemini hayata geçirirdim. Ticaret yollarının güvenliğini sağlardım.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı
Darüşşifaların Türkiye Selçuklu Devleti’ne katkıları neler olmuştur? Belirtiniz.
Cevabı: Tarihte birçok devlet, milleti için çeşitli hizmetler sunmuştur. Toplumun barış ve huzuru, güven ve refahı için çeşitli sağlık, eğitim, ticaret ve benzeri kurumlar ortaya konmuş ve köklü hale getirilmeye çalışılmıştır. Darüşşifalar da bu kurumlardan biri olarak tarih boyunca varlığını sürdürmüştür.Darüşşifa, günümüz hastanelerinin Türkiye Selçuklu Devleti zamanındaki adıdır. Hastanelerin varlığı, toplumda sağlığın korunması ve nesillerin emniyeti için çok değerli olmuştur. Sağlıklı toplumlarda ve hastalıkların iyileştirildiği yerlerde güçlü insanlar, güçlü millet, güçlü devlet oluşturmuştur. Bu nedenle tarih boyunca hastaneler toplum hayatının her zaman merkezinde olarak değer verilen ve yatırım yapılan yerler olmuştur.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı
1. Kudüs’ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için önemi hakkında neler biliyorsunuz? Açıklayınız.
Cevabı: Kudüs bu üç din içinde önemlidir.
2. Haçlı kavramı size ne ifade ediyor? Belirtiniz.
Cevabı: Hristiyan dünyasının birleşerek Orta Çağ’da Kudüs ve çevresini alma bahanesiyle Türk İslam dünyası üzerine yapmış olduğu saldırılara “Haçlı Seferleri” denir. Seferlere katılanların savaşa giderken elbiselerinin ön kısmında, seferden dönerlerken ise sırtlarında bir haç işareti bulunmasından dolayı bu seferlere “Haçlı Seferleri” adı verildi.


HAÇLI SEFERLERİ
Hristiyan dünyasının birleşerek Orta Çağ’da Kudüs ve çevresini alma bahanesiyle Türk İslam dünyası üzerine yapmış olduğu saldırılara “Haçlı Seferleri” denir. Seferlere katılanların savaşa giderken elbiselerinin ön kısmında, seferden dönerlerken ise sırtlarında bir haç işareti bulunmasından dolayı bu seferlere “Haçlı Seferleri” adı verildi.
Yukarıdaki sebepler dikkate alındığında Haçlı Seferlerinden Türklerin diğer İslam devletlerine oranla daha fazla etkilenmelerinin sebepleri neler olabilir?

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı
Haçlı Seferleri ile ilgili aşağıda verilen diyaloğu sınıfta canlandırınız. Bu işlemi yaptıktan sonra Haçlı Seferleri’ni Müslümanlar ve Hristiyanlar açısından arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
Cevabı: Evet Değerli arkadaşlar okuma parçası kitapta canlandırıldıktan sonra Haçlı Seferleri Hakkında Bilgi sayfamızdan sorunuzun cevabını öğrenebilirsiniz.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı
Selahaddin Eyyubi, yaklaşık 10 yıldır hasretle beklediği zafer anını nihayet 1187’de Hıttin’de yakalamıştı. Ortaya koyduğu muazzam inanç, cesaret ve kahramanlıkla Haçlılara hadlerini bildirerek onları ağır bir hezimete uğratmıştı. Öyle ki Papa III. Urbanus kahrından ölmüştü. Sultan Selahaddin devletini kısa sürede bölgenin tek hâkimi durumuna getirmişti. 2 Ekim 1187 Guma günü Miraç Kan- dili’nde Kudüs teslim olmuştu. Fethin ardından Mescid-i Aksa’ya gelen muzaffer Sultan, Haçlılarca tahrip edilen ilk kıblegâhı elleriyle süpürüp gül yağı ile yıkamıştı.
Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü Haçlılardan alması, İslam ve Hristiyan dünyasında nasıl bir etki yaratmıştır? Belirtiniz.
Cevabı: Kudüsün Müslümanların eline geçmesi büyük bir sevinç yaratmıştır. Hristiyanlar ise yeni haçlı seferleri için hazırlıklara başlamışlardır.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı
HAÇLI SEFERLERİ’NİN SONUÇLARI CEVAPLARI
Haçlı Seferleri’nin sonuçlarını Müslüman ve Hristiyan dünyası açısından arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
Cevabı: Bu sorunun cevabını Haçlı seferleri hakkında her şey makalemizde bulabilirsiniz.


Anadolu’da Moğol Tehlikesi
10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı
Moğol İmparatorluğu ve Anadolu’da yapmış olduğu faaliyetler hakkında neler biliyorsunuz?Belirtiniz.
Cevabı: Moğollar Anadolu Selçuklu devletini yenerek Anadoluyu eyalet yapmışlar ve merkezden gönderdikleri valiler aracılığı ile yönetmişlerdir. Moğolların Selçukluları yendiği Savaş 1243 Kösedağ Savaşıdır. Anadolu’da siyasi birlik bozulunca Can ve mal güvenliği kalmamıştır.

TÜRKİYE SELÇUKLU – MOĞOL MÜCADELELERİ
MOĞOL İMPARATORLUĞU (1196-1227)
1196 yılında, dağınık hâlde bulunan Moğol kabilelerini tek bir bayrak altında toplamayı başaran Cengiz Han tarafından kuruldu. Moğollar, devlet yönetiminde Uygurlardan etkilenmiş, önemli devlet memuriyetlerine Uygurları getirmişlerdi.
Büyük bir imparatorluk kurmayı hedefleyen Cengiz Han, önce Kansu ve Ordu bölgesini hâkimiyeti altına aldı. Daha sonra Çin’in merkezi durumundaki Pekin’i uzun süren savaşlar sonrasında almayı başardı. 1221’de Harzemşahlarla yaptıkları mücadeleler sonucunda Harezm Bölgesi’nin büyük bir kısmını ele geçirdiler. Bir süre sonra tüm Kafkasya, Rusya ve Anadolu’yu Moğolların hâkimiyeti altına aldı
Yukarıdaki haritadan hareketle Moğolların hâkimiyet sahalarını belirtiniz.
Cevabı:Bu sorunun cevabı olarak Bir harita ekleyerek sevgili öğrencilerimizin işini kolaylaştıralım.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı
MOĞOL İSTİLASI VE SONUÇLARI
Baba İshak İsyanı’nın Türkiye Selçuklu Devleti üzerindeki etkileri neler olmuştur? Belirtiniz.
Cevabı:
1-Baba İshak İsyanı, Anadolu Selçuklu tarihinde en önemli isyanlardan biridir. Baba İshak İsyanı, toplumda Alevi, Sunni çatışmasını tetikleyen isyanlardan biri olarak Alevilerin yaşadığı topraklarda daha etkili olmaya başlamıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin güç kaybetmesine neden olmuştur.

2-Baba İshak İsyanı, Anadolu Selçuklu Devleti üzerinde ekonomik güç kaybının yaşanmasına, siyasi otorite kaybının yaşanmasına, devletin güvenlik açısından zayıflamasına, dış dünyaya devletin sonunun yaklaşmış olduğunu duyurmasına neden olmuştur.

3-Anadolu Selçuklu Devleti, sürekli güç kaybederek otoritesini kaybedince isyanlar daha da çoğalmış ve devlet daha da zayıflamıştır. İsyanların bastırılamaması çok zor durumların yaşanmasına neden olmuştur.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı
KÖSEDAĞ SAVAŞI SONRASI ANADOLU
Türkiye Selçuklu Devleti, son hükümdarının (II. Mesut) keder ve hüzün içinde ölümü üzerine parçalandı. 1308 yılında Anadolu’nun genel görünümü şöyleydi: Orta ve Doğu Anadolu İlhanlıların Anadolu valilerinin elinde, yine Trabzon İmparatorluğu ve Kilikya Ermeni Krallığı İlhanlIlara tâbi durumdaydı. Maraş ve Antep çevreleri ise Memlûkluların elindeydi. Marmara’nın güney ve doğu sahilleri Bizans denetimindeydi. Batı Anadolu, İsparta, Mersin, Kastamonu’da çeşitli Türkmen beylikleri kurulmuştu ancak bunların tamamı İlhanlı Devleti’ne vergi ödemek durumundaydı. Bu beylikler içerisinde Konya’da bulunan Karamanoğulları en güçlü beylik olarak görünürken kendilerini Türkiye Selçuklu Devleti’nin mirasçısı kabul ediyorlardı. Zaman zaman İlhanlI komutanları Anadolu’ya geliyor, kendilerine itaatsizlik yapan Türkmen beylerini cezalandırıyorlardı. Tüm bu gelişmeler yüzünden Anadolu’da can ve mal güvenliği kalmamış, ticari faaliyetler durma noktasına gelmişti.
Kösedağ Savaşı’nın sonuçlarını siyasi, ekonomik ve sosyokültürel açıdan değerlendiriniz. Tespitlerinizi tablodaki boş alanlara yazınız.
Cevabı:
Siyasi: Anadolu Siyasi olarak parçalanmış ve Moğolların Eline geçmiştir.
Ekonomik: Anadoluda ekonomik hayat durma noktasına gelmiştir.
Toplumsal: Toplumda huzur ve asayiş kalmamıştır.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı
MOĞOL İSTİLASI SONRASI ANADOLU’NUN SİYASİ VE TOPLUMSAL DURUMU
Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da İkinci Beylikler Dönemi’nin ortaya çıkmasının sebep ve sonuçlarını arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
Cevabı: Köedağ Savaşından Sonra Ortaya çıkan siyasi kargaşa sonrasında Anadoluda ki komutanlar ve BEYLER bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Moğolların tehlikesinden kaçan Türkmenler Batıya yönelmiş ve Batı anadolunun Türkleşmesine katkı sağlamışlardır.


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. I. Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkıda bulundular.
II. Bulundukları bölgelerin bayındır hâle gelmesini sağladılar.
III. Haçlılarla etkin bir şekilde mücadele ettiler.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinin ortak özellikleri ile ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

2. Türkiye Selçuklu Devleti ile Bizans arasında 1176 yılında yapılan Miryokefalon Savaşı sonucunda;
I. Bizans’ın Anadolu’yu Türklerden geri alabilme umutlarının sona ermesi,
II. Batı Anadolu’da Türkmen nüfusunun artması,
III. Anadolu’daki ticaret yollarının denetiminin büyük ölçüde Türkiye Selçuklu Devleti’ne geçmesi gelişmelerinden hangisi ya da hangileri Anadolu’nun büyük ölçüde Türk yurdu hâline geldiğine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Haçlı Seferleri’nin dinî sonuçları arasında gösterilebilir?
A) Bazı Akdeniz limanları önem kazandı.
B) Katolik kilisesi ile Ortodoks kilisesi arasındaki ayrılıklar daha da arttı.
C) Derebeylik sistemi güç kazandı.
D) Türklerin batıya ilerleyişi bir süre durdu.
E) Anadolu’da ticari ve tarımsal faaliyetler azaldı.

4. XI. yüzyıl sonlarından XIII. yüzyıl başlarına kadar süren Haçlı Seferleri’nin;
I. Anadolu’da huzur ortamının bozulmasına,
II. üretim ve vergi gelirlerinin azalmasına,
III. Anadolu’da birçok Türk beyliğinin kurulmasına gelişmelerinden hangisi ya da hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

5. 1243 Kösedağ Savaşı öncesi ve sonrasında, Moğol istilasından kaçan Türkmenlerin çoğu daha güvenli bir bölge olarak gördükleri Batı Anadolu’ya yerleşmişlerdir.
Buna göre;
I. Batı Anadolu’da birçok Türk beyliğinin kurulmasına zemin hazırlanmıştır.
II. Moğollar Anadolu’nun tamamını işgal edememişlerdir.
III. Moğollar yıkıcı ve yayılmacı bir politika izlemişlerdir, yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

6. Türkiye Selçuklularının Anadolu’nun muhtelif yerlerinde yaptırdıkları,
I. Vakıflar
II. Kervansaraylar
III. Medreseler
gibi imar faaliyetlerinin ekonomik, eğitim, sosyal alanlarla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

7. 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında yaşanan,
– Moğol İlhanlIlarının, Selçuklu şehzadelerinden istediklerini hükümdar olarak belirlemeleri,
– Anadolu’da birçok Türk beyliğinin kurulması gelişmeleriyle ilgili olarak,
I. Anadolu’da Türk siyasi birliği bozulmuştur.
II. Türkiye Selçuklu Devleti, İlhanlIların denetimine girmiştir.
III. Moğollar Anadolu’yu büyük ölçüde denetimleri altına almışlardır, yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

8. I. Baba İshak İsyanı
II. Kösedağ Savaşı
III. Haçlı Seferleri
Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi ya da hangileri Türkiye Selçuklu Devletini olumsuz yönde etkilemiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III


B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1.(Y) Bizans Müslüman Türklerle ilk kez Miryokefalon Savaşı’nda karşı karşıya gelmiştir.
2.(D) Kudüs, Selahaddin Eyyubi tarafından Haçlılardan geri alınmıştır.
3.(D) Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında Kösedağ Savaşı etkili olmuştur.
4.(D) Gevher Nesibe Darüşşifası, döneminin ilk tıp fakültesi özelliğine sahiptir.
5.(Y) Mengücekliler, Malazgirt Savaşı sonrası Sivas ve çevresinde hâkimiyet kurmuş bir Türk beyliğidir.


C. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
1. Kudüs, BİRİNCİ Haçlı Seferi sonrasında Haçlıların eline geçmiş,DÖRDÜNCÜ Haçlı Seferi sonrasında ise Haçlılar İstanbul’u yağmalamalardır.
2. 1243 yılında yapılan KÖSEDAĞ Savaşı sonrasında Anadolu’da Türk siyasi birliği bozulmuştur.
3. Mengücekliler ERZİNCAN civarında, Artuklular ise MARDİN civarında kurulmuştur.
4. Çaka Bey, Türkiye Selçuklu Sultanı 1. KILIÇARSLAN tarafından öldürtülmüştür.
5. Yassı Çimen Savaşı 1230 tarihinde HARZEMŞAHLILAR Devleti ile ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİarasında yapılmıştır.

D. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin çevre devletlerle ilişkilerinde sorunlar yaşamalarında hangi faktörler etkili olmuştur?
Cevabı: Dini inanış önemli şehirlere sınırları olması Cihad politikası ve Türklerin hakimiyet altına gireceğine ölmeyi tercih etmeleri çevre devletlerde sorun teşkil etmiş huzursuzluğa sebep olmuştur.
2. Miryokefalon Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi nedir?
Cevabı: Değerli arkadaşlar bu sorumuzun cevabını Miryokefalon Savaşı Hakkında Bilgi makalemizde bulabilirsiniz.

3. Haçlı Seferleri’nin Türk İslam dünyası üzerinde sosyokültürel etkileri neler olmuştur?
Cevabı: Değerli arkadaşlar bu sorumuzun cevabını  Haçlı Seferleri hakkında genel Bilgi  makalemizde bulabilirsiniz.
4. Selâhaddin Eyyubi’nin İslam dünyasında büyük bir üne sahip olmasında hangi faktörler etkili olmuştur?
Cevabı: Kudusü Fethettmesi bunda etkili olmuştur
5. Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yapılan Kösedağ Muharebesinin siyasi sonuçları neler olmuştur?
Cevabı: Anadolu selçuklu devleti Yıkılma sürecine girmiş Anadolu Moğolların hakimiyetine girmiş ve Anadoluda ikinci Türk beylikleri dönemi başlamıştır.;
-BİTTİ-

Leave a Reply