10. Sınıf Tarih Dersi- Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – Konu Tarama Testi 4

10. Sınıf Tarih Dersi- Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – Konu Tarama Testi 4

1. I. İki saat süren Mohaç Meydan Savaşı’nda tüm Macar ordusunun imha edilmesi
II. Portekizlilerin, Hindistan’daki ticari faaliyetlerini engellemek için deniz seferlerinin düzenlenmesi
III. Alman seferinde Avusturya ve Roma-Germen İmparatorluğu’nun Osmanlı karşısında ordu çıkartamaması
Gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü olmasından doğan sonuçlar kapsamında değerlendirilebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

2. Osmanlı Devleti’nin uluslararası alandaki;
I. Fransa’ya kapitülasyon tanıma,
II. Hint Deniz Seferlerini gerçekleştirme,
III. Luther’in başlattığı Protestanlık hareketini destekleme
politikalarından hangileri Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak “Cihan Devleti” özelliğini koruma isteğiyle ilgilidir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

3. Kanuni döneminde Fransa’ya kapitülasyon denilen ticari ve hukuki ayrıcalıklar tanınmıştır.
Osmanlı Devleti’nin Fransa’ya kapitülasyon vermesinde;
I. Akdeniz ticaretini canlandırmak,
II. Avrupa’da Hristiyan birliğini bozmak,
III. Avrupalı devletlerden biri sayılmak
nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

4. Kanuni Sultan Süleyman, Fatih’in ele geçiremediği Rodos Adası’nı ve Belgrad’ı almış, 1526 yılında Mohaç
Zaferi ile bütün Macaristan’ı fethetmişti,
Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili;
I. büyük bir kara kuvvetine sahip olduğu,
II. güçlü bir deniz kuvvetine sahip olduğu,
III. başka devletlerle ittifak yaptığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

5. Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıktığı yıllarda; Osmanlı Devleti ekonomik, siyasi, askerî ve idari bakımdan
çok güçlü bir durumdaydı. Avrupalı Devletler Reform Hareketlerinin etkisiyle karışıklık içindeydi.
Bu durum dikkate alındığında;
I. Reformun etkisiyle Osmanlı tebaası olan Hristiyanların isyan etmesi,
II. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da kolay ilerlemesi,
III. Avrupalı Devletlerin birleşerek Osmanlı Devleti’ne savaş açması
durumlarından hangileri beklenir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.

6. Kanuni Sultan Süleyman Rodos Adası’nı fethettikten sonra Ada’da kalmak isteyen Hristiyanlara dinlerinde serbestlik tanımıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Osmanlı Devleti’nin Hristiyan ayaklanmasından çekindiğinin
B) Rodos’un vergi gelirlerinin arttırıldığının
C) Hoşgörülü bir politika izlediğinin
D) Rodos’un Türkleştirildiğinin
E) İskân politikasının uygulandığının

7. Kanuni Sultan Süleyman, Alman İmparatoru Şarlken’in eline esir düşen Fransa Kralı Fransuva’nın annesi tarafından oğlunun kurtarılması için mektup almıştır. Kanuni, Pargalı İbrahim Paşa’ya emrederek derhal yardım edileceği hususunda bir mektup göndermesini istemiştir.
Kanuni Fransa’ya yardım etmekle;
I. Avrupa’da oluşabilecek bir Haçlı ittifakını parçalamak,
II. Avrupa’da mezhep birliğinin bozulmasını önlemek,
III. Avrupa’daki siyasal gelişmeleri Osmanlı Devleti lehine çevirmek
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalışmıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

8. XVI. yüzyılda Roma-Germen İmparatoru Şarlken, Avrupa hâkimiyet politikasına yönelik olarak Fransa’da ve
Macaristan aracılığı ile de Balkanlarda genişleme politikası yürütmüştür.
Bu politikanın Osmanlı Devleti’ni;
I. Fransa’ya kapitülasyonların verilmesi,
II. Mohaç Meydan Savaşı’nda Macaristan’ın yenilgiye uğratılması,
III. Martin Luther’e destek vermesi çalışmalarından hangilerine sevk ettiği söylenebilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

9. Osmanlı Padişahı I. Süleyman’a “Kanuni” unvanının verilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Mevcut kanunları taviz vermeden uygulaması
B) Uygulamaya koyduğu kanunlarda hak ve hukuku gözetmesi
C) Adaletli bir yönetim sergilemesi
D) Kanunların uygulanması ve tebaanın haksızlığa uğramaması için adaletnâmeler yayımlatması
E) Fransa’ya ticari ve hukuki ayrıcalık tanıması

10. I. Avusturya
II. Venedik
III. Fransa
Safevi Hükümdarı Şah Tahmasb, yukarıdaki hangi Avrupa devletleri ile Osmanlı Devleti’ne karşı antlaşma yapmıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

11. XVI. yüzyılda Osmanlı ticari faaliyetlerinin hızlanmasında;
I. Gümrük vergilerinin artırılması,
II. Akdeniz ve Karadeniz arasında bağlantının kurulması,
III. İpek ve Baharat Yolları’nın büyük ölçüde denetim altına alınması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde savaştığı devletlerden biri değildir?
A) Rusya
B) Ceneviz
C) Avusturya
D) Venedik
E) İspanya
CEVAP 1.D 2.C 3.B 4.C 5.B 6.C 7.D 8.E 9.E 10.D 11.A 12.A

Leave a Reply