10. Sınıf Tarih Dersi- Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – Konu Tarama Testi 5

10. Sınıf Tarih Dersi- Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – Konu Tarama Testi 5

 1. XVI. yüzyılda Portekiz’in Basra Körfezi ve Kızıl Denizi ele geçirerek Baharat Yolu’nu tehdit etmesi üzerine Hint
Müslümanları Kanuni’den halife olarak kendilerine yardım etmelerini istemişlerdir.
Bu bilgi Osmanlı Devleti’nin bölgeye yardımında;
I. ekonomik,
II. dinî,
III. demografik
nedenlerinden hangilerini gözettiğini gösterir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

2. 1538 tarihli Preveze Deniz Savaşı’nın sonuçlarından hangisi Osmanlı maliyesini doğrudan güçlendirmiştir?
A) Venedik’in Osmanlı Devletine tazminat ödemesi
B) Akdeniz’deki Türk egemenliğinin pekişmesi
C) Avrupa Hristiyan birliğinin darbe alması
D) Andrea Doria adlı Haçlı komutanının saygınlığının azalması
E) Mora ve Dalmaçya kıyılarında Osmanlı gücünün artması

3. I. Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş taşınması
II. İpek ve Baharat Yolu’nun önemini kaybetmesi
III. Avrupa’da burjuva sınıfının güçlenmesi
Coğrafi keşiflerin yukarıdaki sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti’ni doğrudan olumsuz etkilemiştir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

4. Kanuni Sultan Süleyman döneminde önemli Akdeniz kıyıları ve limanları Osmanlıların eline geçmiş, deniz savaşları kazanılmış, fetihler gerçekleştirilmiştir. Böylece Osmanlı Devleti Akdeniz’de üstünlüğü ele geçirmiş ve
denizlerde hiç olmadığı kadar güçlenmiştir.
Osmanlı Devleti’nin Kanuni döneminde denizlerde güçlenmesinde;
I. başarılı Türk denizcilerinin yetişmesi,
II. dönemin modern ve güçlü gemilerinin Osmanlılar tarafından yapılması,
III. Hint deniz seferlerinin düzenlenmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

5. Coğrafi Keşiflerin aşağıda verilen sonuçlarından hangisi Osmanlı Devleti’ni doğrudan olumsuz etkilemiştir?
A) Yeni kıtalar, uygarlıklar, bitki ve hayvan türleri bulunmuştur.
B) Hint Deniz Yolu keşfedilerek Atlas Okyanusu limanları önem kazanmıştır.
C) Hristiyanlık yeni keşfedilen yerlerde gelişme imkânı bulmuştur.
D) Avrupa’da gelişen ticari faaliyetler sonucu burjuva sınıfı güç kazanmıştır.
E) Portekizliler ve İspanyollar ele geçirdikleri bölgelerde sömürgeler oluşturmuştur.

6. I. Süleyman Devri’nde Şarlken, Avrupa’da siyasi birlik oluşturmayı ve Akdeniz’e hâkim olmayı amaçlıyordu. Bu
amaçla Venedik’le güç birliği yapıyor ayrıca Safeviler ile Osmanlı aleyhine ittifak teşebbüslerinde bulunuyordu.
I. Süleyman, Alman imparatorunun bu siyasetine karşı aşağıdaki Avrupalı devletlerden hangisini Almanya’ya karşı destekleyerek kendi yanına çekmeyi hedeflemiştir?
A) Portekiz
B) İspanya
C) Fransa
D) Rusya
E) İngiltere

7. Aşağıda verilen olaylardan hangisi sonuçları ile düşünüldüğünde I. Süleyman Devri’nde Osmanlı donanmasının Avrupa karşısında önemli bir güç olduğuna kanıt olarak gösterilemez?
A) Preveze Deniz Savaşı
B) Trablusgarp’ın Fethi
C) Rodos’un Fethi
D) Cerbe Deniz Savaşı
E) Malta Kuşatması

8. Osmanlı Devleti XVI. yüzyılda Akdeniz’deki İspanyol tehdidine karşı aşağıdaki hangi Avrupa devletleriyle
yakınlaşmıştır?
A) Portekiz-Fransa
B) İngiltere-Hollanda
C) Avusturya-Ceneviz
D) Venedik-Portekiz
E) Venedik-Ceneviz

9. Osmanlı Devleti’nin gerçekleştirdiği Hint Deniz Seferleri’nin başarısız olmasında;
I. seferlere gereken önemin verilmeyişi,
II. coğrafi bilgi eksikliği,
III. Osmanlı gemilerinin okyanuslara dayanıklı olmaması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

10. Aşağıdakilerden hangisinin XV. yüzyıl’da Avrupalılar tarafından keşfedilmesiyle Akdeniz ticareti önemini kaybetmeye başlamıştır?
A) Mecellan Boğazı
B) Bering Boğazı
C) Ümit Burnu
D) Horn Burnu
E) Hürmüz Boğazı

11. I. Kuzey Afrika’daki İspanyol kolonilerine son verme
II. Mısır ve Kızıldeniz yönünden Afrika içlerine kadar ilerleme
III. Hint Deniz Seferlerini düzenleme
Osmanlı Devleti Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmak için yukarıdaki faaliyetlerden hangilerini uygulamaya koymuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

12. 1525 yılında hazırladığı raporla Portekizlilerin Hint Okyanusu’ndaki faaliyetlerinin Osmanlı ticari gelirlerini iyice azalttığını vurgulayan ve Osmanlı Devleti’nin Kızıldeniz’e tamamen hâkim olması gerektiği üzerinde duran Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hızır Reis
B) Piri Reis
C) Murat Reis
D) Selman Reis
E) Hadım Süleyman Paşa

CEVAPLAR: 1.C 2.A 3.C 4.C 5.B 6.C 7.E 8.B 9.E 10.C 11.E 12.D

Leave a Reply