10. Sınıf Tarih Dersi- Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – Konu Tarama Testi 3

10. Sınıf Tarih Dersi- Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – Konu Tarama Testi 3

1. Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında yapılan İstanbul Antlaşması ile Avusturya arşidükü protokolde Osmanlı
sadrazamına denk sayılacaktı.
Bu duruma bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?
A) Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya siyasî üstünlüğünü kabul ettirdiği
B) Avusturya’nın Osmanlı himayesine girdiği
C) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya kesin olarak yerleştiği
D) Sadrazamın, hükümdar vekili statüsü kazandığı
E) Avusturya’nın, Osmanlı Devleti’ne bağlı bir eyalet olarak yapılandırıldığı

2. Osmanlı Devleti “1453-1595” yılları arasında “Dünya Gücü” olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin bu başarısında;
I. Batı Avrupa’daki karışıklıkların iyi değerlendirilmesi,
II. Merkezî otoritenin ülkenin her yerinde korunması,
III. Batı tarzı ıslahatların yapılması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I ve III.

3. Osmanlı Devleti’nde kanunların ilk defa yazılı hâle getirilmesiyle “Kanunname-i Ali Osman” oluşturulmuştur.
Kanunname-i Ali Osman hangi hükümdar döneminde hazırlanmıştır?
A) Osman Gazi
B) Orhan Gazi
C) Fatih Sultan Mehmet
D) Yavuz Sultan Selim
E) Kanuni Sultan Süleyman

4. Kanuni Devri’nde “Osmanlı Devleti’nin sınırları, Kuzey Afrika’da bazı bölgelerin alınması ile genişlemiştir.” diyen bir tarihçi bu iddiasına;
I. Kıbrıs,
II. Trablusgarp,
III. Cezayir
yerlerinden hangilerini örnek gösteremez?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

5. Kanuni Devri’nde Fransa ile yapılan antlaşmada yer alan bazı maddeler şunlardır:
I. Fransız ticaret gemileri Osmanlı sularında serbestçe dolaşıp istediği limana girebilecek.
II. Osmanlı ülkesinde ölen bir Fransız tüccarın malı ülkesine iade edilecek.
III. Fransız tüccarlar arasındaki anlaşmazlıklara Fransa’dan gelen yargıçlar bakacak.
Bu hükümlerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Fransızlara ayrıcalık verdiği yargısını doğrular?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

6. I. İran’ın Osmanlı topraklarına saldırması
II. Safevilerin Orta Asya’dan gelen Türkmenlerin Osmanlı sınırına girmesini engellemesi
III. Şah İsmail’in Anadolu’daki mezhep propagandasını yoğunlaştırması
IV. Hicaz su yolları meselesi
Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri OsmanlıSafevi ilişkilerinin bozulmasının nedenlerindendir?
A) I ve II.
B) II ve III.
C) I, II ve III.
D) I, II ve IV.
E) I, II, III ve IV.

7. XVI. yüzyılda Hristiyan Katolik dünyasının yeniden yapılanma faaliyetlerine “Reform” denir.
Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketlerinin sebeplerinden biri değildir?
A) Kilisenin din istismarında bulunması
B) Feodalitenin zayıflamasıyla krallıkların güç kazanması
C) İncil’in ana dillere çevrilmesi
D) Hümanizmanın ve özgür düşüncenin gelişmesi
E) Rönesans neticesinde kilise faaliyetlerinin sorgulanması

8. Luther, 1517’de Wittenberg Kilisesi’ne astığı doksan beş maddelik bildiri ile Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini kilisenin günahları affetme yetkisinin olamayacağını ilan ederek Reform hareketine öncülük etmiştir.
Bu durum Reform hareketlerinin ortaya çıkmasında;
I. endülüjanstan rahatsız olunması,
II. papanın, krallar üzerindeki otoritesini büyük ölçüde kaybetmesi,
III. kilisenin din istismarında bulunması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğunu gösterir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

9. Papalık ve Katolikliği savunan Roma – Cermen İmparatorluğu, Luther öncülüğündeki Protestan hareketi engellemek için Alman prensliklerine karşı mücadele etmiştir.
Roma – Cermen İmparatorluğu aşağıdakilerden hangisiyle Protestanlık mezhebini resmen kabul etmiştir?
A) Augsburg Antlaşması
B) Westfalya Antlaşması
C) Nant Fermanı
D) Filedelfiya Kongresi
E) Magna Carta

10. Reform hareketi sonrasında Katolik kilisesinin siyasi, ekonomik ve dinî gücü azalmıştır. Hristiyanlık dünyasında yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Reform sürecinde Avrupa’da ortaya çıkan mezheplerden biri değildir?
A) Protestanlık
B) Kalvenizm
C) Anglikanizm
D) Ortodoksluk
E) Presbiteryenlik

11. Kanuni Dönemi’nde Avrupa’da Reform hareketleri yaşanırken Osmanlı Devleti’ndeki Hristiyanlarda böyle bir arayış ortaya çıkmamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Reform hareketi yaşanmamasının sebeplerinden biri değildir?
A) Osmanlı Devleti’nin Hristiyan halka geniş haklar vermesi
B) Osmanlı Devleti’nin, Almanya’daki Protestan hareketi desteklemesi
C) Osmanlı’da Ortodoks din adamlarının siyasi gücünün bulunmaması
D) Halkın din ve vicdan hürriyetine sahip olması
E) Osmanlı Devleti’nin, Ortodoks ruhban sınıfının yönetimde baskı kurmasına izin vermemesi

12. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Fransa ile iyi ilişkiler kurmak ve Akdeniz ticaretini canlandırmak amacıyla
1535 yılında Fransa’ya kapitülasyonlar verilmiştir.
Buna göre;
I. Rönesans,
II. Coğrafi keşifler,
III. Avrupa Hristiyan birliğini bozma düşüncesi
durumlarından hangileri Fransa’ya kapitülasyonların verilmesinin sebeplerindendir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.
CEVAP ANAHTARI: 1.A 2.D 3.C 4.A 5.E 6.C 7.B 8.D 9.A 10.D 11.B 12.D

Leave a Reply