10. Sınıf Tarih Dersi- Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – Konu Tarama Testi 2

10. Sınıf Tarih Dersi- Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – Konu Tarama Testi 2

 1. Safevilerin, Anadolu’da Şii propagandası yaparak Şahkulu isyanını başlatması Osmanlı Devleti ile olan ilişkileri bozarak Çaldıran Savaşı’nın yapılmasına sebep olmuştur.
Bu duruma bağlı olarak Osmanlı – Safevi ilişkileri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?
A) Mezhep farklılıkları siyasi çatışmalara sebep olmuştur.
B) Halifelik için rekabet yaşanmıştır.
C) Safeviler, Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupalı devletlerle ittifak yapmıştır.
D) Çaldıran Savaşı İlk Osmanlı – Safevi mücadelesidir.
E) Şahkulu İsyanı Osmanlı siyasi birliğini parçalamıştır.

2. Osmanlı ve Memlûk Devleti arasındaki ilişkilerin bozulmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Fatih Dönemi’nde Hicaz su yolları sorununun yaşanması
B) I. Selim’in Dulkadiroğulları Beyliği’ne son vermesi
C) Memlûkların, Safevi Devleti’ne destek olması
D) Osmanlı Devleti’nin, Mısır’ı almak istemesi
E) Memlûkların, İlhanlı saldırılarına karşı halifeyi koruması

3. Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır ve Hicaz’ın Osmanlı egemenliğine girmesi
B) Kıbrıs için Venediklilerin Memlûklara ödediği verginin Osmanlı Devleti’ne ödenmeye başlanması
C) Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz’de ve Baharat Yolu’nda güç kazanması
D) İslam dünyasında mezhep ayrılıklarının sona ermesi
E) Osmanlı hazinesinin zenginleşmesi

4. I. Selim Dönemi’nde yapılan Mısır seferi sonucunda halifelik Osmanlı hanedanına geçmiştir.
Halifelik makamının Osmanlı hanedanına geçmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili değildir?
A) Devletin teokratik niteliğinin kuvvetlenmesi
B) Osmanlı hanedanının İslam dünyasındaki itibarının artması
C) Halifelik makamının saltanata dönüşmesi
D) Kutsal emanetlerin İstanbul’a taşınması
E) Osmanlı hanedanının egemenliğini dinî güç ile pekiştirmesi

5. Yavuz Sultan Selim’in sekiz yıllık saltanatı süresince yaptığı sefer ve savaşlar aşağıdaki tarih şeridinde gösterilmiştir.
Çaldıran Savaşı 1514( İran Seferi )
Turnadağ Savaşı 1515(  İran Seferi)
Mercidabık Savaşı 1516( Mısır Seferi)
Ridaniye Savaşı 1517 (Mısır Seferi)
Buna göre:
I. I. Selim, doğu yönünde bir fetih siyaseti izlemiştir.
II. İslamiyet’in yayıldığı alan genişlemiştir.
III. Kuzey Afrika’nın fethi tamamlamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

6. I. Anadolu’da Türk siyasi birliği kesin olarak sağlandı.
II. Doğudaki Şii tehlikesi önlendi
III. Baharat Yolu Osmanlı Devleti’nin eline geçti.
Yavuz Sultan Selim Dönemi’ne ilişkin verilen gelişmeler ile bu gelişmelere neden olan savaşlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
I II III
A) Çaldıran Turnadağ Ridaniye
B) Ridaniye Çaldıran Turnadağ
C) Turnadağ Ridaniye Çaldıran
D) Turnadağ Çaldıran Ridaniye
E) Çaldıran Ridaniye Turnadağ

7. Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde İran ve Mısır seferleri ile İpek ve Baharat Yolları ele geçirilmesine rağmen Osmanlı bu yollardan yeteri kadar istifade edememiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel sebebidir?
A) İpek ve Baharat Yoluna gereken önemin verilmemesi
B) Akdeniz’deki korsanların olumsuz faaliyetleri
C) Coğrafi Keşifler ile yeni yolların bulunması
D) Avrupalıların ihtiyaçlarını yeni kıtalardan temin etmesi
E) Tarıma dayalı ekonomik politika izlenmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi Memlûkların, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferine çıkmasına neden olan tutumlarından biri değildir?
A) Osmanlı taht mücadelelerine karışmaları
B) Osmanlı topraklarında Şiilik propagandası yapmaları
C) Safevi Devleti’ne destek vermeleri
D) Dulkadiroğulları Beyliği üzerinde egemenlik kurmak istemeleri
E) Osmanlı Devleti’ne karşı düşmanca bir tutum sergilemeleri

9. Aşağıda 1453-1520 yılları arasında Osmanlı Balkan sınırlarını gösteren harita verilmiştir.
Verilen haritada I, II ve III ile gösterilen yerler “Mora, Sırbistan ve Eflak” ile sırasıyla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I II III
A) Sırbistan Eflak Mora
B) Mora Eflak Sırbistan
C) Eflak Sırbistan Mora
D) Sırbistan Mora Eflak
E) Eflak Mora Sırbistan

10. Fatih Sultan Mehmet’in batı ülkelerinden; Yavuz Sultan Selim’in ise doğu ülkelerinden Osmanlı sarayına çok sayıda bilim, kültür ve sanat insanını getirmesi ;
I. Osmanlı sanatında farklı kültürlere ait izlerin görülmesi,
II. bilim, kültür ve sanat alanındaki gelişmelerin hızlanması,
III. Avrupa’da “Rönesans” hareketinin başlaması
gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

11. Aşağıdakilerden hangisi I. Selim tahta geçtiğinde var olan siyasal, sosyal ve dinî şartlar ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Cem Sultan, Papalığın elinde olduğu için Osmanlı adına tehlike arzediyordu.
B) Osmanlı Devleti için Şiilik önemli bir tehlikeydi.
C) Mısır ve Suriye’de Memlûk Devleti egemendi.
D) Dulkadiroğulları Beyliği Osmanlı Devleti aleyhine Memlûkların yanında yer almaktaydı.
E) Safeviler, Akkoyunlulara son vererek yakın zamanda kurulmuştu.

12. I. Süleyman (Kanuni) Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olduğunun belirtisi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Divanıhümayun üye sayısının artırılması
B) Fransa kralının, esaretten kurtulmak için Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi
C) Kanuni Sultan Süleyman’ın kırk altı yıl süreyle iktidarda kalması
D) Coğrafi Keşiflerin, Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkilemesi
E) İran ile ilk kez antlaşma imzalanması

CEVAP: 1.A 2.E 3.D 4.C 5.A 6.D 7.C 8.B 9.A 10.C 11.A 12.B

Leave a Reply