10. Sınıf Tarih Dersi- Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – Konu Tarama Testi 1

10. Sınıf Tarih Dersi- Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – Konu Tarama Testi 1

1. İstanbul taşıdığı askerî, siyasi, ekonomik ve dinî önem sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde kuşatılmıştır. Osmanlı Devleti’nin, İstanbul’u fethetmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Osmanlı Devleti’nin, Baharat Yolu üzerindeki hâkimiyetini kuvvetlendirme isteği
B) Bizans’ın Haçlı Seferlerine zemin hazırlaması
C) Osmanlı Devleti’nin, Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantıyı sağlama çabası
D) Bizans’ın, Osmanlı Devleti’ndeki taht kavgalarına karışması
E) Hz. Muhammed’in, İstanbul’un fethiyle ilgili hadisinin bulunması

2. Osmanlı Devleti’nin İpek ve Baharat Yollarının denetimini sağlamasına rağmen istediği ekonomik kazancı sağlayamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticaret yollarına önem verilmemesi
B) Gümrük indirimi uygulamaması
C) Siyasi devamlılık sağlayamaması
D) Coğrafi Keşiflerin etkisi
E) Kapitülasyonların verilmesi

3. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra Ortodokslara din ve vicdan hürriyeti tanıyararak Fener Rum Patrikhanesinin varlığını korumasına izin vermiştir. Papa, bunun üzerine: “Asıl fetih şimdi gerçekleşti.” sözlerini söylemiştir.
Papa, “Asıl fetih şimdi gerçekleşti.” sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Kilise mallarının Osmanlı denetimine girmesi
B) Ortodoks halkın, Osmanlı Devleti’ne desteğinin sağlanması
C) İslam dünyasında Osmanlı Devleti’nin itibarının artması
D) Katolik Kilisesi üzerinde halk baskısının çoğalması
E) Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanması

4. İstanbul’un fethi sürecinde ateşli silahlar geliştirilerek büyük toplar döktürülmüştür. İstanbul’un fethi sürecinde yaşanan bu tecrübe dünya tarihi açısından aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olmuştur?
A) Feodalitenin yıkılması
B) Rönesans’ın yaşanması
C) Reform’un gerçekleşmesi
D) Coğrafi Keşiflerin başlaması
E) Fransız İhtilali’nin yaşanması

5. Aşağıdakilerden hangisi 1453’te Osmanlı Devleti’nin Bizans’ı kuşatırken yaptığı hazırlıklardan değildir?
A) Rumeli Hisarı’nın yapılması
B) Memlûk Devleti’nden askerî destek alınması
C) Silivri ve Vize Kalelerinin alınması
D) Büyük topların döktürülmesi
E) Tekerlekli kulelerin yapılması

6. İstanbul’un fethi için Yıldırım Bayezid Dönemi’nde – – – – , Fatih Dönemi’nde ise – – – – yaptırılmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Rumeli Hisarı – Anadolu Hisarı
B) Anadolu Hisarı – Rumeli Hisarı
C) Silivri Kalesi – Vize Kalesi
D) Anadolu Hisarı – Silivri Kalesi
E) Kilitbahir Kalesi – Rumeli Hisarı

7. Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul alınmış ve Bizans İmparatorluğu’na son verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Bizans İmparatorluğu’nun canlandırılmasına mani olmak için fethedilen yerlerdir?
A) Venedik – Mora Despotluğu
B) Eflak – Venedik
C) Mora Despotluğu – Trabzon Rum İmparatorluğu
D) Arnavutluk – Trabzon Rum İmparatorluğu
E) Sırbistan – Trabzon Rum İmparatorluğu

8. Dünyanın en büyük fetihlerinden biri olan İstanbul’un fethi, gerek Türk ve İslam tarihi açısından, gerekse Dünya
tarihi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sadece Türk tarihi ile ilgili sonuçlarından biri değildir?
A) Osmanlı Devleti, Anadolu ve Rumeli topraklarının bütünlüğünü sağladı.
B) İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti yapıldı.
C) Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan deniz yolları Osmanlı denetimine girdi.
D) Ateşli silahların surlar üzerindeki etkisi anlaşıldı.
E) Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi’ne girdi.

9. Bizans Devleti’nin en yüksek dereceli memurlarından biri olan Notaras: “İstanbul’da Türk sarığı görmek, Kardinal
külahı görmekten daha iyidir.’’ demiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. Bizans’ın Türk dostu olması,
II. Osmanlı Devleti’nin hoşgörü politikası,
III. Katoliklerin IV. Haçlı Seferi esnasında zulüm yapması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

10. İstanbul’un fethinin aşağıda verilen sonuçlarından hangisinin Avrupa’nın siyasal yapısında bir değişime neden olduğu söylenebilir?
A) Osmanlı’nın toprak bütünlüğü sağlandı.
B) Bazı Bizanslı bilginler Avrupa’ya giderek Rönesans’a zemin hazırladılar.
C) İpek Yolu ve deniz ticaretinin Osmanlı kontrolüne geçmesi Coğrafi Keşiflere neden oldu.
D) Orta Çağ’ın sonu, Yeni Çağ’ın başlangıcı oldu.
E) Şahi adı verilen topların gücü Avrupa krallarına örnek oldu.

11. İstanbul’un fethi Türk ve Dünya tarihi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur.
İstanbul’un fethedilmesi;
I. Coğrafi Keşifler,
II. Rönesans,
III. Reform
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

12. İstanbul’u fethetmek için Fatih Sultan Mehmet pek çok hazırlık yapmıştır. Buna karşılık Bizans İmparatorluğu da
boş durmamış, bin yıllık birikimini kullanarak savunma hazırlıkları yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Bizans İmparatorluğu’nun kuşatmaya karşı yaptığı hazırlıklardan biri değildir?
A) Katolik klisesine karşı tedbirler alınması
B) Haliç’in girişine zincir gerilmesi
C) Grejuva denen suda yanan ateşin geliştirilmesi
D) Surların güçlendirilmesi
E) Avrupa’dan yardım istenmesi
CEVAP ANAHTARI: 1.A 2.D 3.B 4.A 5.B 6.B 7.C 8.D 9.D 10.E 11.C 12.A

Leave a Reply