10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

10. Sınıf  Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Değerli Takipçilerimiz bu yazımızda sizlere 10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları ile ilgili örnek sorular sunacağız. Öncelikle Konuların neler olduğuna bir göz atarak sizlere yardımcı olmaya çalışalım. Zira nerelere çalışacağımızı bilirsek işimiz daha da kolaylaşacaktır. Bunun için 10. Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planlarına göz atmamız lazım sanırım. Baktığımız da Beylikten devlete Osmanlı Medeniyeti Ünitesinden başlayan konular Dünya gücü Osmanlı devleti Ünitesinin bir bölümünü kapsamaktadır. Bu sebeple bu konulara göz atmak için ders notlarına ihtiyaç duyacaksınız. Beylikten devlete Osmanlı Medeniyeti Ünitesi ders notlarına göz atmak için makalemizi tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu konuda Konu tarama testleri çözmek isterseniz buraya göz atabilirsiniz.
Aşağıya Eklediğimiz 10 adet Klasik soru işinizi görecektir. Yeni Müfredatla birebir uyumlu olan bu sorular Cevapları ile birlikte verilmiştir.


10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

SORULAR

1. Osmanlı Devleti’nde bir öğrencinin Sahn-ı Seman Medreselerinde müderris olabilmesi için hangi aşamalardan geçmesi gerekmektedir?
2. Anadolunun İslamlaşmasında Katkıları Olan İslam Alimlerinin Adlarını yazınız
3. Osmanlı Devleti’nin oluşturduğu Türk şehir modelinin genel özellikleri nelerdir?
4. İstimalet Politikasını Tanımlayınız ?
5. Osmanlıda Yönetenler (Askeri Sınıf) Kaça Ayrılır
6. İstanbul’un Fethi’nin sonuçlarının Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Feodalizme gibi olgulara etkisi neler olmuştur?
7. I. Selim (Yavuz) döneminde, Mısır Seferi sonucunda Halifenin ve Kutsal Emanetlerin İstanbul’a getirilmesi Osmanlı Devleti’nin siyasi yapısını nasıl etkilemiştir?
8. Hint Deniz Seferlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenleri nelerdir?
9. Osmanlı Devleti’nin, Venedik ve Fransa gibi devletlere kapitülasyon (ticari ayrıcalık) tanımasının nedenleri nelerdir?
10. İstanbulun Fethini Sebep ve Sonuçları Nelerdir ?

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı  Cevapları

CEVAP 1: Müderris, medresede ders veren demektir.
1-  İlim tahsil etmek isteyenler, her şeyden evvel iyi bir müderrise talebe olmayı tercih ederdi. Müderris olmak isteyen talebelere danişmend, softa, suhte gibi isimler verilir, bunlar önce bir müderrisin yanında yardımcı olarak görev yapar ve müderrisin dersini tekrar ederek diğer talebelerin disiplini ile meşgul olurdu.
2-Daha sonra icazetname alarak medreseyi bitiren müderris adayları,
3-isimlerini Anadolu ve Rumeli kazaskerlik dairelerinde bulunan ruzname adlı defterlere kaydettirir ve müderrislik için sıraya girerlerdi. Bu bekleme süresine mülazemet adı verilirdi. İlk dönemlerde belli bir süre olmadan mülazemete geçilirken Ebu’s-Suud Efendi’den  sonra bu süre yedi yıl olarak belirlenmiştir. Ruznamede yazılı olmayan ve belli bir süre mülazemet etmeyen kişilerin müderris olmaları mümkün değildi.

CEVAP 2: Ahmet Yesevi, Hacı Bayram Veli, Yunus Emre, Ahi Evran, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli

CEVAP 3:  Osmanlı Şehrilerinin başlıca özellikleri aşağıda ki gibidir.
1-Osmanlı Şehirlerinde Mahalle Dini Farklılığa göre oluşturulmuştur. Müslim ile gayri Müslim Aynı Mahallede oturmaz.
2-Şehrin Merkezinde Bir mabet , Ticaret merkezi ve devlet binaları bulunur.
3- Şehrin merkezinin hemen dışında ki dairede sanatçıların ve esnafın bulunduğu çarşı vardır. Çarşılarda her iş kolu kendi sokağında kümelenmiştir.
4- Saman pazarı, hayvan pazarı gibi yerler varsa limanlara yakın olarak oluşturulur.

CEVAP 4: İstimâlet. Osmanlıların uyguladığı meylettirici ve uzlaştırıcı fetih siyaseti için kullanılan tabir. Sözlük anlamı “meylettirme, cezbetme, gönül alma” olan istimâlet, Osman­lı kroniklerinde “halkı ve özellikle gayri müslim tebaayı gözetme, onlara karşı hoşgörülü davranma, raiyyetperverlik” mânasında kullanılmıştır. Fethedilen yer­lerin halkına iyi davranma, onları himaye etme, dış düşmanlara karşı can ve mal güvenliğini sağlama, dinî konularda ser­bestiyet verme, vergi hususunda kolay­lık gösterme Osmanlı istimâletinin başlıca unsurlarıdır

CEVAP 5: KILIÇ EHLİ (SEYFİYE)Seyfiye sınıfını Enderun veya diğer eğitim kurumlarında yetişen ve umera da denilen kişiler oluşturmuştur. Bu sınıf kapıkulu askerleri ve tımarlı sipahiler ile subaşı, sancakbeyi, beylerbeyi,
vezir ve sadrazam gibi görevlileri kapsamaktadır.
KALEM EHLİ (KALEMİYE): Devletin yazışma, mali ve dış işlerinden sorumlu nişancı, defterdar, reisülküttap gibi görevlilerden oluşmaktadır. Başlangıçta medrese eğitimi görmüş kimseler, bu meslekte çoğunluğu teşkil ederken sonraları intisap usulüyle yetişip yükselmiştir.
İLİM EHLİ (İLMİYE): Medreselerden yetişen ve ulema da denilen kişilerden oluşmuştur. Kadı, müderris, kazasker
ve şeyhülislam gibi devlet görevlileri bu sınıf içerisinde yer almıştır.

CEVAP 6: Coğrafi Keşiflere: Ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi Avrupalılar’ı yeni arayışlara yöneltmiş ve Coğrafi Keşiflere sebep olmuştur.
Rönesansa: Fetihten sonra İtalya’ya giden Bizans bilginleri Rönesans hareketinin başlamasında etkili olmuşlardır. Zira İslam medeniyetini yakından tanımışlardı. buradaki bilgi birikimlerini kullanarak Rönesansa kapı araladılar.
Feodalizme:   İstanbul’un Fethi sırasında kullanılan büyük topların, en güçlü surları bile yıkabileceği görüldü. Bu denli güçlü topların yapılması, Avrupa’daki derebeyliklerinin yıkılmasına ve merkeziyetçi krallıkların güçlenmesine neden oldu.

CEVAP 7: Osmanlı Devleti Siyasi gücün yanında dini güçte kazanmış ve halifelik Osmanlıya geçmiştir. Böylelikle Osmanlı devleti İslam dünyasının lideri olmuş ve Yavuz İlk Osmanlı Halifesi olmuştur.

CEVAP 8: => Osmanlı gemilerinin Akdeniz şartlarına göre yapılmış olmasından dolayı (Hint) okyanus şartlarına dayanıklı olmaması,
=> Dönemin devlet adamlarının Hindistan’ın ekonomik önemini kavrayamaması.
=> Osmanlı Devleti’nin bu seferlerde siyasi veya ekonomik amaç taşımamaları.
=> Hintli Müslümanlardan gerekli yardımın gelmemesi.
=> Osmanlı donanmasının okyanuslarda tecrübesinini olmaması,
=> Güney Afrika üzerinden Uzak Doğu ticaretini ele geçiren ve zenginliğini buna borçlu olan Portekiz’in Uzak Doğu yollarının önemini iyi kavraması.
=> Bu seferlerin Kanunin yaşlılık dönemine denk gelmesi

CEVAP 9: Özellikle Coğrafi Keşifler sonrası Ticari anlamda ve Ekonomik manada sıkıntılar çeken ve Akdeniz limanlarının önemini yitirmesini telafi etmek isteyen osmanlı devleti kapitülasyon verme yoluna giderek ticareti canlandırmak istemiştir.İkinci olarak ise Kapitülasyon verilmesinin nedenlerinden biri de Siyasidir. Venedik ve Fransayı yanına çekmek isteyen Osmanlı kapitülasyon vermiştir.

CEVAP 10: 

İstanbul’un Fethi’nin nedenleri

 1.  Bizans‘ın, Osmanlı Devleti‘nin Rumeli’deki ilerlemesine ve büyümesine engel olması
 2.  Bizans’ın Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtarak Anadolu’daki Türk birliğini bozmaya çalışması
 3.  Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtarak Osmanlı Devleti’nde taht kavgalarına neden olması
 4.  Bizans’ın, Avrupa-Hristiyan dünyasını kışkırtıp Haçlı Seferleri’ne zemin hazırlaması
 5.  Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için İstanbul’un alınmasının gerekmesi
 6.  İpek Yolu’nun Avrupa’ya açılan koluna hakim olmak
 7.  Kara ve deniz ticareti bakımından İstanbul’un önemli bir konuma sahip olması
 8.  Boğazlar yolu ile ekonomik canlılığın mevcudiyeti
 9.  Anadolu ve Rumeli arasındaki askeri geçişin kolaylaştırılmak istenmesi
 10.  II. Mehmed’in, Hz. Muhammed’in; ”İstanbul elbet feth olunacaktır. Ne güzel kumandandır o kumandan ve ne güzeldir o askerler” hadisine layık olabilme düşüncesi

İstanbul’un Fethi’nin Türk tarihi açısından sonuçları

 1.  Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi bitti, Yükseliş Dönemi başladı.
 2.  İstanbul’un Fethi ile Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki Bizans’ın yarattığı tehlike ortadan kalktı.
 3.  İstanbul’un Fethi ile Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ticaret yolları ele geçirildi.
 4.  İpek Yolu’nun Avrupa’ya giden kolu ele geçirildi.
 5.  İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti yapıldı ve II. Mehmed ülke alan, ülke açan anlamına gelen ‘Fatih’ ünvanını aldı.
 6.  Osmanlı Devleti’nin İslâm Dünyası’ndaki saygınlığı arttı.
 7.  Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı himayesine girdi.

İstanbul’un Fethi’nin Dünya tarihi açısından sonuçları

 • 1000 yıllık Bizans devleti sona erdi.
 • İstanbul’un fethi Orta Çağ’ın sonu, Yeni Çağ’ın başlangıcı kabul edildi.
 • Kalelerin ve surların top gülleleriyle yıkılacağı anlaşıldı. Bu gelişmeler Avrupa’da derebeylik rejiminin gücünü kaybetmesine ve mutlak krallıkların güçlenmesini sağladı.
 • Fetihten sonra İtalya’ya giden Bizans bilginleri Rönesans hareketinin başlamasında etkili olmuşlardır.
 • Ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi Avrupalılar’ı yeni arayışlara yöneltmiş ve Coğrafi Keşiflere sebep olmuştur.
 • Avrupa ülkeleri İstanbul’da ilk sürekli elçilikler kurmaya başladılar.
 • Ortodokslar koruma altına alınarak Avrupa’nın dini birliği önlendi.

NOT: 10 .Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. yazılı sorularını Cevaplayarak buraya ekledik. İsterseniz aynen kullanacağınız gibi İsterseniz belli başlı soruları değiştirebilirsiniz. Yorum Bölümünü kullanarak bizlere geri dönüş sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply