10.Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

10.Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
Mehaba değerli takipçilerimiz . 10. Sınıf Tarih Dersi için 1. dönem 2. yazılı sorularına cevapları ile birlikte 44 soruluk bir dökuman ekliyoruz. Bu yazılı sorularımız testlerden oluşmaktadır. Hem Tarih Öğretmenlerimizin hemde Öğrenci arkadaşlarımızın faydalanacakları bir içerik olacaktır. Derslerinizde başarılar dileriz.


[alert-success]10.Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları[/alert-success]
1. Aşağıdakilerden hangisi Bizans döneminde uygulana, Anadolu halkının memnuniyetsizliğine yol açan politikalardan biri değildir?

A) Vergi sistemindeki adaletsizlik
B) Bizans’ın kötü yönetimi
C) Yer yer baş gösteren isyanlar
D) Anadolu’daki tekfurların halka her türlü zulmü
E) Bulgarlarla yaşanan çatışmalar

2. Türk akınları öncesi, Doğu Anadolu’da nüfusun azalmasına yol açan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Aralıklarla süren savaşlar
B) Yönetimin baskısı
C) Türklerin Anadolu’ya girişi
D) Salgın hastalıklar
E) Bölgeden yapılan göçler

3. Malazgirt Meydan Muharebesi’nin sonuçlarını arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Bizans’ın Anadolu’daki hâkimiyetinin büyük ölçüde kırıldığı önemli bir gelişme olmuştur
A) Anadolu’da Germiyanoğulları, Karamanoğulları gibi beylikler kurulmuştur
B) Bu savaştan sonra Selçuklular, Anadolu’yu yurt edinme politikasını uygulama fırsatı bulmuştur
C) Malazgirt Zaferi’nden sonra ise daha rahat hareket etmeye başlayan Oğuzlar, güvenli bir şekilde Anadolu’ya yerleşmeye başlamıştır
D) 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da ilk Türk Beyliklerinin kurulmasıyla Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması hızlanmıştır

4. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerini arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Danişmentliler
B) Mengücekliler
C) Artuklular
D) Saltuklular
E) Menteşeoğulları

5. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin Anadolu’yu yurt edinme konusunda yaptığı faaliyetlerden biri değildir?
A) Tuğrul Bey, hanedan mensuplarını ve komutanlarını Anadolu’nun fethi konusunda görevlendirmiştir.
B) 1048’de Pasinler Savaşı ile yaklaşık bir asır sürecek olan Selçuklu-Bizans mücadelesi başlamıştır.
C) Alp Arslan zamanında da fetih hareketlerine devam edilmiş ve 1064’te Ani Kalesi alınmıştır.
D) Çimpe kalesi alınarak Rumeli’ye ayak basılmıştır
E) 1071 Malazgirt Savaşı’yla Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.

6. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Anadolu’daki en eski medreselerden olan Yağıbasan Medresesi de Danişmentlilere aittir.
B) Artuklular Dönemi’nde yaşayan, bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirdiği olağanüstü buluşlarla tanınan Cezerî, elektriğin henüz kullanılmadığı dönemde sadece su ve mekanik parçalar ile çalışan makineler yapmıştır.
C) Gürcülerle mücadele eden Saltuklu hükümdarları, Türkiye Selçukluları ile iyi ilişkiler kurmuştur.
D) İlk Türk denizcisi sayılan Çaka Bey oluşturduğu güçlü donanma ile Bizans’ı denizden tehdit etmiştir.
E) Osmanoğulları beyliği 1353 yılında Rumeli’ye geçmiştir

7. Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan çıkarma ümitleri tamamen sona ermiştir. Böylece Türklerin Anadolu hâkimiyeti kesinleşmiştir.
Yukarıda bahsedilen zafer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pasinler
B) Malazgirt
C) Miryokefalon
D) Yassıçemen
E) Kösedağ

8. Türk devletlerinin oluşumunda etkili olan sosyal yapılar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kut
B) Oguş
C) Urug
D) Boy
E) Bodun

9. Türkiye Selçuklu Devleti’nde şehzadeler arasında taht kavgaları yaşanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eski Türk Devlet geleneğine göre ülkenin hanedanın ortak malı sayılması
B) Ekber ve erşed kuralının uygulanması
C) Meliklerin eyaletlerde atabeylerin gözetiminde yönetim eğitimi alması
D) Ele geçirilen toprakların hanedan üyeleri arasında paylaştırılması
E) Kıyı şehirlerinin alınması ile donanma kurulması

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devletinde merkezi yönetimin özellikleri arasında yer almaz?
A) En yüksek yönetim organı Divân-ı Saltanat veya Divân-ı Alâ’dır
B) Divân-ı Saltanat’a sultandan sonra devletin en yetkili kişisi olan vezir başkanlık etmiştir.
C) Niyâbet-i Saltanat, ilk defa Türkiye Selçuklularında görülmüştür.
D) Türkiye Selçuklularında arazi işlerinden sorumlu olan ve bunlarla ilgili işleri düzenleyen
menşur ve beratları hazırlayan görevliye de pervane denmiştir.
E) Donanma komutanına Kaptan-ı Derya adı verilmiştir

11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularında ordunun bölümlerden biri değildir?
A) Türkmenler
B) Hassa kuvvetleri (gulâmlar)
C) İkta sahiplerinin verdiği kuvvetler (Tımarlı Sipahiler)
D) Kapıkulu sipahileri
E) Vassal devlet kuvvetleri, Ücretli askerler

12. Haçlı Seferleri’nin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kilisenin, siyasi emellerini gerçekleştirmek için dini kullanması ve halkı Haçlı seferlerine teşvik etmesi
B) Papa’nın Protestanlar üzerinde hakimiyet kurmak istemesi
C) İpek ve Baharat Yolu gibi ticaret yolları bu dönemde Türk ve Müslümanların
D) kontrolü altında olması ve doğunun zenginliğine inanılması ve buraları ele geçirmenin hedeflenmesi
E) Bizans’ın Avrupa’dan Türklere karşı yardım istemesi

13. Birinci Haçlı Seferinin sonuçlarını aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Haçlılar, Urfa ve Antakya’da idareler kurarak hüküm sürmüştür.
B) Kudüs’ü zapt eden Haçlılar, görülmemiş bir vahşet sergilemiş ve şehirdeki bütün Müslümanları öldürmüştür
C) Selahattin-i Eyyubi Kudüs kralını Hıttin Savaşı’nda yenilgiye uğratmıştır
D) Kubbetü’s-Sahra yağmalanmış, Mescid-i Aksa’ya sığınanlar kılıçtan geçirilmiş, Musevilerin sığındıkları sinagoglar da ateşe verilmiştir.
E) Kudüs’te bir krallık kuran Haçlılar 1187’ye kadar bölgeye hâkim olmuştur.

14. 1187 yılında Hıttin Savaşı’nda Kudüs kralını yenilgiye uğratarak Kudüs’ü Haçlıların elinden alan Eyyubi hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baybars
B) Kutuz
C) Nurettin Mahmut Zengi
D) Selahaddin Eyyubi
E) İmadettin Zengi

15.Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferinin sonuçları arasında yer almaz?
A) Papalığın gücünün azalmasına neden olmuştur.
B) Derebeylik rejimi zayıflamıştır.
C) Doğu ile Batı dünyası arasındaki ilişkileri arttıran Haçlı Seferleri, Akdeniz kıyılarındaki limanların önemini artırmıştır.
D) Doğu dünyasını ve İslam medeniyetini yakından tanıma imkânı bulan Haçlılar; barut, kâğıt, matbaa, pusula gibi teknik buluşları Avrupa’ya taşımış ve bu buluşlar Avrupa medeniyetinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.
E) Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu Devleti güç kazanmıştır

16. Anadolu’nun Moğol işgaline uğraması ihtimaline karşı I. Alâeddin Keykubad aşağıdaki hangi tedbiri almıştır?
A) Konya, Kayseri ve Sivas gibi şehirlerin surlarını ve sınır kalelerini yeniden inşa ettirmiştir
B) Alanya’yı fethetmiştir
C) Kırım’a sefer düzenlemiştir
D) Harezmşahlarla Yassıçemen Savaşı’nı yapmıştır
E) Artukluların Harput koluna son vermiştir

17. 1230 yılında Harezmşahlar ve Türkiye Selçuklularını karşı karşıya getiren savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yassıçemen Savaşı
B) Kösedağ Savaşı
C) Miryokefalon Savaşı
D) Pasinler Savaşı
E) Dandanakan Savaşı

18. Aşağıdaki hangi ayaklanma ile Türkiye Selçuklularında devlet yönetimi zayıflamış ve bu zafiyet Moğollara, Anadolu’nun istilası yolunda umut vermiştir?
A) Bâbailer Ayaklanması
B) Şeyh Bedrettin Ayaklanması
C) Babek İsyanı
D) Hatiroğlu Şerafeddin İsyanı
E) Celali İsyanı

19. Aşağıdakilerden hangisi Kösedağ Savaşı’nın sonuçlarını arasında yer almaz?
A) Savaştan sonra Selçuklu veziri Moğollarla anlaşma yapmış ve Moğollar, Türkiye Selçuklularını vergiye bağlamıştır.
B) Anadolu’daki Moğol Dönemi; Kösedağ yenilgisi ile başlamıştır
C) Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu sonrasına, yaklaşık 1340’lara kadar sürmüştür
D) Kösedağ Savaşı sonrası Türkiye Selçukluları yıkılış sürecine girmiş ve Anadolu’da Moğollar etkili olmaya başlamıştır
E) Hatiroğlu Şerafettin İsyanı ile Moğol dönemi sona ermiştir

20. Anadolu’da ikinci dönem beyliklerin çıkmasına yol açan siyasal gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Anadolu’nun Moğollar tarafından İstilası
B) Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılma sürecine girmesi
C) Anadolu’ya Türk göçlerinin durması
D) Selçuklu otoritesinin zayıflaması
E) Bizans’ın gücünün zayıflaması

21. Türkiye Selçuklu ve İkinci Beylikler dönem boyunca, Konya’da yerleşen ve Türk toplumunu etkileyen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hacı Bektaşi Veli
B) Yunus Emre
C) Mevlana Celaleddin-i Rumi
D) Hacı Bayram-ı Veli
E) Aziz Mahmut Hüdayi

22. Osmanlı Beyliği’ni kuran hanedanın menşeine dair genel kabul gören görüşe göre Ertuğrul Gazi’nin babası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süleyman Şah
B) Gündüz Alp
C) Şeyh Edebali
D) Konur Alp
E) Gazi Abdurrahman

23. Gazanın Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunda önemli bir yer tuttuğunu, fakat beyliğin kuruluşunu sadece gazaya bağlamanın konuya tek boyutlu bakmak olduğunu, uçlardaki sosyal değişimin de etkili olduğunu, XIII ve XIV. yüzyılda meydana gelen bu köklü sosyal değişimin temel sebebinin Moğolların yönetimine girmek istemeyen Türkmenlerin göçleri ve bölgede buna bağlı oluşan nüfus baskısının olduğunu, Bizans sınırında gaza ideolojisiyle donanmış bu nüfus potansiyelinin, iyi yönlendirilmesinin yeni bir Türk Beyliği’nin doğuşunu sağladığını savunan Türk tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halil İnalcık
B) İsmail Hakkı Uzunçarşılı
C) Fuat Köprülü
D) Kemal Karpat
E) Zeki Velidi Togan

24.Kayı boyunun Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da ilk yerleştiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karacadağ
B) Söğüt
C) Domaniç
D) Bilecik
E) Yalova

25. Orhan Bey döneminde Bizans kuvvetlerinin yenilgiye uğratılarak, İznik ve İzmit alınarak Kocaeli Yarımadasının fethinin sağlandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Palekanon (Maltepe)
B) Koyunhisar
C) Miryokefalon
D) Çirmen
E) Samakov

26.Karesioğullarının Osmanlı Devleti’ne bağlanmasının sonuçlarını arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Rumeli’ye geçiş kolaylaştı
B) Kocaeli yarımadası kontrol altına alındı
C) Anadolu Türk siyasi birliği için ilk adım atılmış oldu
D) Osmanlı Devleti donanma sahibi oldu
E) Bazı tecrübeli devlet adamları Osmanlı hizmetine girdi

27.Osmanlıların Rumeli’ye geçişini kolaylaştıran etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bizans’ta yaşanan taht kavgaları
B) Candaroğularından destek alınması
C) Osmanlı Devleti’nin Çimpe kalesine yerleşmesi.
D) Çanakkale ve Balıkesir çevresinde kurulan Karesioğulları Beyliği’nin ele geçirilmesi
E) Donanma sahibi olunması

28. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki iskan siyasetinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Konar-Göçerlerden olmasına dikkat edildi
B) Ekonomik düzenin iyi olduğu yerlerden iskan yapılmadı.
C) Rumeli’ye geçenlerden bir süre vergi alınmadı
D) Gayrimüslim aileler tercih edildi
E) Göç edenlerin geri dönmesine izin verilmedi

29. Aşağıdakilerden hangisi Niğbolu Savaşı’nın sonuçlarını arasında yer almaz?
A) Bu zaferle Bulgaristan hakimiyeti tamamen Osmanlıların eline geçti
B) Macarların ve Haçlıların direnci kırıldı
C) Anadolu Beylikleri üzerindeki etkinliğini ve saygınlığını artırdı
D) Osmanlı devletinin Balkanlardaki hakimiyeti pekişti
E) Doğu’da Timur tehlikesi önlendi

30. Aşağıdakilerden hangisi Ankara savaşının Anadolu Türk siyasi birliği açısından sonucudur?
A) Timur’un ortadan kaldırılan beyliklerin beylerine eski topraklarını vermesi
B) Rumelide Türk ileryeşinin durması
C) İstanbul fethinin gecikmesi
D) Anadolu’da kargaşa ortaya çıkması
E) Fetret döneminin yaşanması

31. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?
A) Bunun sonucunda beylikler yeniden kuruldu ve Anadolu Türk birliği bozuldu
B) İstanbul’un alınması gecikti
C) Fetret devri başladı
D) Doğuda güçlenen Akkoyunlular Osmanlı’ya rakip oldular
E) Haçlıların Rumeli’ye saldırmasına yol açtı

32. II. Murat’ı Haçlılarla Edirne-Segedin antlaşmasını imzalamaya zorlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkanlar da bazı yenilgiler alınması
B) Anadolu’da Karesioğullarının saldırıları
C) Haçlılardan barış istemesi
D) Doğu’dan Timur tehlikesinin baş göstermesi
E) Akkoyunluların saldırıları

33. Haçlıların Edirne-Segedin antlaşmasını bozmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Papadan destek almaları
B) Askeri güçlerini artırmaları
C) II. Mehmet’in çocuk yaşta tahta geçmesinden yararlanmak istemeleri
D) Venedik’te hükümdarı Uzun Hasan’la anlaşmaları
E) Güçlü bir donanma desteğine sahip olmaları

34. Varna ve İkinci Kosova Savaşlarının sonuçları arasında yer almaz?
A) Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetini kesinleştirmiştir
B) Haçlıların Türkleri Balkanlardan atma umutları büyük oranda sona ermiştir
C) Türklerin Tuna’nın güneyindeki hakimiyeti güç kazanmıştır
D) Türklere Rumeli’de yeni iskan sahaları açmıştır
E) Selanik’in fethini sağlanmıştır

35. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordu sisteminde kapıkulu ocakları bölümünde yer alan bir sınıf değildir?
A) Acemi Ocağı
B) Azepler
C) Yeniçeriler
D) Humbaracılar
E) Kapıkulu Sipahileri

36. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordu sisteminde Eyalet Askerleri bölümünde yer alan bir sınıf değildir?
A) Tımarlı Sipahiler
B) Azepler
C) Deliler
D) Yayalar ve Müsellemler
E) Kapıkulu Sipahileri

37. Aşağıdakilerden hangisi Tımar sisteminin bozulmasının sonuçları arasında yoktur?
A) Dirlikler, gelir kaynakları olmaktan çıkarak nüfuzlu kimselerin elinde para ile alınıp satılabilen birer kar aracı haline geldi
B) Çiftçi toprağını terk etti ve şehirlere göç etti
C) Tımar sistemi bozulduğu için Kapıkulu askerlerinin sayısı arttı
D) Hazineden daha fazla para çıkmasına ve nakit sıkıntısı çekilmesine yol açtı
E) Has topraklarının oranı artmıştır

38. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde mülk arazilerdendir?
A) Dirlik Arazi
B) Paşmaklık Arazi
C) Ocaklık Arazi
D) Öşri Arazi
E) Yurtluk Arazi

39. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde gelirleri doğrudan doğruya hazineye alınan ve iltizam sisteminin uygulandığı arazilerdendir?
A) Dirlik Arazi
B) Mukataa Arazi
C) Ocaklık Arazi
D) Öşri Arazi
E) Yurtluk Arazi

40. Aşağıdakilerden hangisi Mirî arazinin bölümlerinden biri değildir?
A) Malikane Arazi
B) Mukataa Arazi
C) Ocaklık Arazi
D) Haraci Arazi
E) Yurtluk Arazi

41. Aşağıdakilerden hangisi Dirlik sistemi bölümlerden biridir?

A) Zeamet
B) Malikane
C) Mukataa
D) Ocaklık
E) Haraci

42. Gelirleri doğrudan doğruya devlet hazinesine giren, iltizam yoluyla yönetililen toprak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeamet
B) Malikane
C) Mukataa
D) Ocaklık
E) Haraci

43. Osmanlı Devleti Anadolu ve Rumeli’deki Hıristiyan ailelerden, her aileden bir erkek çocuk olmak üzere alınır, Müslüman ailelerin yanında bir süre kaldıktan sonra Acemi ocağına ya da iç oğlanı olarak saray okullarına gönderilirdi.
Bu sisteme aşağıdakilerden hangi isim verilmiştir?
A) Pençik
B) Devşirme
C) Tımar
D) Malikane
E) Dirlik

44. I. Tekfur: Anadolu ve Rumeli’deki Bizans vali ve beyleri.
II. Grejuva: Hem karada hem de denizde yanan Rum ateşi
III. Ulufe: Kapıkulu askerlerine üç ayda bir verilen maaş.
IV. Ehl-i Hirfet: Esnafın ürettiğin malın kalite kontrolünü yapan uzman.
V. Mekkari taifesi: Yolcu ve mal taşıma işlerini meslek edinen esnaflara verilen ad.
Yukarıdaki kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
CEVAPLAR: ECAED  ECAAE  DBCDE  AAAEC   CBAAA  BBDEA EACEB EEDBD ACBD

Leave a Reply