10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (Klasik)

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (Klasik)

SPONSOR REKLAMLAR

SORULAR

1. Osmanlı Devleti’nde İstanbul’u kuşatma girişiminde bulunanlar hangi padişahlardır? Yazınız.
2. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki ilk diplomatik faaliyetlerini ve sonuçlarını yazınız.
3. Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyümesini etkileyen faktörlerden beş tanesini yazınız.
4. Beylikten Devlete Geçiş Dönemi’nde Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması konusunda yapılan çalışmaları yazınız.
5. Karesioğullarının Osmanlı Devleti hakimiyeti altına girmesinin sonuçlarını açıklayınız.
6. Ankara Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? Açıklayınız.
7. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde çıkan taht mücadeleleri ile ilgili isyanlar hakkında bilgi veriniz.
8. Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu dönemdeki Anadolu’nun siyasal yapısı hakkında bilgi veriniz.
9. Timur’un faaliyetlerinin Türk dünyasına olan etkilerini açıklayınız.
10. İstanbul’un Yıldırım Bayezit Dönemi’nde fethedilememesine etki eden faktörler nelerdir? Yazınız.


CEVAPLAR

SPONSOR REKLAMLAR

1. Osmanlı Devleti’nde İstanbul’u kuşatma girişiminde bulunanlar padişahlar:
– I. Bayezit (Yıldırım)
– I. Mehmet (Çelebi)
– II. Murat
– II. Mehmet (Fatih)


2. II. Murat Dönemi’nde Balkanlarda bir türlü istenilen başarının sağlanamaması üzerine 1444 yılında Macarlarla Edirne – Segedin Antlaşması yapılmıştır. Antlaşmanın “10 yıl geçerli olacak” maddesine güvenen II. Murat tahtı 12 yaşındaki oğluna bırakmıştır. Bu gelişme üzeri¬ne harekete geçen Haçlılarla aynı yıl Varna Savaşı ya¬pılmış ve Osmanlı Devleti’nin Balkan hakimiyeti perçin¬lenmiştir.


3. Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyümesini etkile¬yen faktörler:
– Merkezi devlet anlayışını benimsemesi
– Uygulanan iskân ve istimalet politikaları
– Güçlü ve merkezi askeri yapısı
– Komşu beyliklerle iyi ilişkiler kurulması
– Bizans’ın ve Balkanların içinde bulunduğu siya- si durum


4. Orhan Bey Devri’nde Karesioğulları, içinde bulunduğu siyasi kargaşadan faydalanılarak hâkimiyet altına alınmış, böylece Anadolu Türk siyasi birliği çalışmaları başlatılmıştır.
Yine aynı dönemde Ankara’daki Ahi Beyliği Osmanlı Devleti’ne dahil edilmiştir.
I. Murat Dönemi’nde Germiyan Beyi’nin kızının “gelin” olarak alınması ile çeyiz olarak bu beyliğe ait Kütahya, Simav, Emet ve Tavşanlı Osmanlı Devleti’ne bağlanmış, Hamitoğulları Beyliği’nden ise 80 bin altın karşılığında Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Yalvaç ve Isparta alınmıştır.
I. Bayezit Dönemi’nde 1390 yılında çıkılan Anadolu Seferi’yle Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulla¬rı, Hamitoğulları ve Germiyanoğulları beyliklerine son verilmiş, Candaroğullarının Sinop dışında kalan toprak¬ları hâkimiyet altına alınmıştır.


5. Karesioğullarının Osmanlı Devleti hakimiyeti altına girmesiyle;
– Rumeli’ye geçiş yolu açılmış,
– Osmanlı Devleti ilk kez donanma sahibi olmuş,
– Karesioğullarının değerli komutanları Osmanlı hizmetine girmiş
– Anadolu Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları başlatılmıştır.

SPONSOR REKLAMLAR

6. Ankara Savaşı’nın nedenleri:
– Cihan hakimiyeti güden iki Türk liderin siyasi çatışması
– Yıldırım Bayezit’in topraklarını ele geçirdiği Ana- dolu beylerinin Timur’dan yardım istemesi
– Timur’un baskısından kaçan Celayirli ve Kara- koyunlu liderlerinin Yıldırım’a sığınması ve Timur’a teslim edilmemesi
– İki lider arasında karşılıklı hakaret içeren mek- tuplaşmalar
Ankara Savaşı’nın sonuçları:
– Anadolu beyliklerinin büyük kısmının yeniden kurulması
– Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulması
– Osmanlı Devleti’nin dağılma tehlikesi geçirmesi
– Osmanlıların Balkan ilerleyişinin durması
– 11 yıl süren Fetret Devri’nin başlaması


7. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde taht mücadeleleri;
– Ankara Savaşı’ndan sonra yaşanan Fetret Dev- ri’nde Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında 11 yıl süren taht mücadelesini Çelebi Mehmet kazanmıştır.
– Çelebi Mehmet Dönemi’nde Timur’un Orta As- ya’ya götürdüğü Mustafa Çelebi’nin dönmesiy- le çıkan isyan bastırılmıştır.
– II. Murat Dönemi’nde Bizans’ın kışkırtmasıyla çıkan Düzmece Mustafa İsyanı bastırılmış ve Mustafa Çelebi ortadan kaldırılmıştır.
– Yine II. Murat Dönemi’nde yine Bizans kışkırt- masıyla çıkan Şehzade Mustafa İsyanı bastırıl- mıştır.


8. Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu dönemdeki Anadolu’da;
– Kösedağ Savaşı’ndan sonra kurulmuş olan beylikler,
– Doğu Karadeniz’de Trabzon Rum İmparatorluğu,
– Güney Marmara’da Bizans,
– Doğu Anadolu’da Memlükler ve İlhanlılar mevcuttu.


9. Kendisini Cengiz Han’ın mirasçısı olarak gören Timur, önce Maveraünnehir’i, ardından Harzem’i alarak Altın Orda Devleti ile komşu olmuş, bu devletle yaptığı mücadeleyi kazanarak batıya doğru genişlemiştir. Bu gelişme zamanla Moskova Knezliği’nin büyümesine neden olacaktır.
İran’ı topraklarına kattıktan sonra Celayirli Devleti’ni yıkarak Bağdat’ı hâkimiyeti altına alan Timur kendisini Türk dünyasının tek hâkimi ilan etmiş ve karşısına çıkan Müslüman – Türk devletleri zayıflatarak veya yıkarak Haçlılar karşısında İslam dünyasına zarar vermiştir.
Timur’un Hindistan’daki Türk Sultanlığı’nı yenilgiye uğramasıyla Hindistan’daki Türk egemenliği zayıflamış, bölgedeki küçük devletler güçlenmiştir.


10. İstanbul’un Yıldırım Bayezit Dönemi’nde fethedilememesinde;
– Bizans’ın Haçlıları Osmanlı Devleti’ne karşı kış- kırtmasıyla Niğbolu Savaşı’nın yaşanması,
– Karamanoğullarının Osmanlı Devleti aleyhine ittifaklara girmesi ve kuşatmalar sırasında Osmanlı topraklarına saldırması,
– Kubilay Hanlığı üzerine düşünülen seferden önce Timur’un batı sınırlarını güvence altına al- mak amacıyla Osmanlı Devleti üzerine gelmesi ve yaşanan Ankara Savaşı etkili olmuştur.

SPONSOR REKLAMLAR

Leave a Reply