10. Sınıf-Tarih Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – Konu Tarama Testleri 3

10. Sınıf-Tarih Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – Konu Tarama Testleri 3
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – 3
1. 1402’de Osmanlı ve Timur Devleti arasında yapılan Ankara Savaşı’nın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Timur ve Yıldırım Bayezid arasında onur kırıcı mektuplaşmaların olması
B) Timur’un çıkacağı Çin seferi öncesinde batı sınırlarını güvence altına almak istemesi
C) Topraklarını kaybeden Anadolu beylerinin, Osmanlı Devleti’ne karşı Timur’u kışkırtması
D) Timur’un, Osmanlı Devleti’ndeki taht kavgalarına karışması
E) Osmanlı Devleti’nin, kendisine sığınan Celayiroğlu Ahmet ve Kara Yusuf’u Timur’a iade etmemesi

2. Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı’nı kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Anadolu Türk beyliklerinden bazı birliklerin Timur’un tarafına geçmesi
B) Karatatarların Timur’un tarafına geçmesi
C) Timur’un asker sayısının fazla olması
D) Timur’un ordusunda fillerin ve zırhlı süvarilerin bulunması
E) Kara Yusuf ve Ahmet Celayir’in Timur’un saflarına katılması

3. Ankara Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi Anadolu’da Türk siyasi birliğinin parçalandığının kesin kanıtıdır?
A) Osmanlı Devleti’nde taht değişikliğinin yaşanması
B) Beyliklerin bağımsızlıklarını ilan etmesi
C) Anadolu’da tarım alanlarının zarar görmesi
D) Akkoyunluların, Osmanlı Devleti’ni tehdit etmeye başlaması
E) İstanbul’un fethinin gecikmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.
B) Osmanlı’nın Balkanlardaki fetihleri durdu.
C) Akkoyunlu Devleti, Osmanlı’yı Anadolu’nun doğusunda tehdit etmeye başladı.
D) On bir yıl süren Fetret Devri başladı.
E) Osmanlı Devleti Anadolu’da toprak kaybı yaşamazken Balkanlarda toprak kaybetti.

5. Fetret Devri’nde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı’ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İskan politikasının ve adaletli yönetim anlayışının benimsenmesi
B) Ticaret yollarının Osmanlı’nın denetiminde olması
C) Bizans’la siyasi ilişkilerin iyi olması
D) Balkanlarda Türk nüfusunun çok olması
E) Beyliklerle mücadele edilmesi

6. Osmanlı Devleti’nde “Fetret Devri (1402-1413)” olarak adlandırılan dönemin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Taht kavgalarının yaşanması
B) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin bozulması
C) Beyliklerin bağımsızlığını ilan etmesi
D) Osmanlı Devleti’nin yıkılma tehlikesi geçirmesi
E) Egemenliğin farklı bir hanedana geçmesi

7. 1402 Ankara Savaşı sonrası Yıldırım Bayezid esir düşmüş bir süre sonrada ölmüştür. Bunun sonucunda devlet
parçalanma durumuna gelmiş şehzadeler arasında mücadele başlamış ve Fetret Devri yaşanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Fetret Devri’nde taht mücadelesi veren şehzadelerden biri değildir?
A) Şehzade Süleyman
B) Çelebi Mehmet
C) İsa Çelebi
D) Musa Çelebi
E) Şehzade Selim

8. Osmanlı Devleti’nde ilk dinî ve sosyal boyutlu isyan hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzmece Mustafa Olayı
B) Şeyh Bedrettin İsyanı
C) Buçuktepe İsyanı
D) Şehzade Mustafa Olayı
E) Kalenderoğlu İsyanı

9. Osmanlı Devleti Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla;
I. barış politikası,
II. satın alma politikası,
III. savaş politikası,
IV. evlilik politikası
politikalarından hangilerini uygulamıştır?
A) I ve IV.
B) II ve III.
C) I, II ve III.
D) II, III ve IV.
E) I, II, III ve IV.

10. Timur, Ankara Savaşı sonrası Anadolu beyliklerini yeniden kurarken en geniş hâkimiyet alanını Karamanoğulları
Beyliği’ne vermiştir.
Timur’un bu politikayla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu Türk birliğini kendi başına sağlamak
B) Karamanoğulları’nın Türk beylikleriyle ortak hareket etmesini sağlamak
C) Osmanlıların toparlanması durumunda Karamanoğullarını Osmanlılar’a karşı kullanmak
D) Türk cihan hâkimiyeti anlayışını uygulamak
E) Anadolu’yu iktalara ayırarak vergi gelirlerini arttırmak

11. Osmanlı Devleti’nin “Beylikten Devlete” geçiş sürecinde (1300-1453) batı sınırları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ankara Savaşı’ndan sonra Balkanlarda milliyetçilik isyanlarının çıkması
B) Çelebi Mehmet zamanında ilk deniz savaşının Venediklilerle yapılması
C) Niğbolu Savaşı sonrasında Yıldırım Bayezid’e Sultanıiklimirum unvanının verilmesi
D) Orhan Gazi zamanında Çimpe Kalesi’nin alınarak Rumeli’ye geçilmesi
E) II. Murat zamanında Edirne-Segedin Antlaşması’nın Macarlarla yapılması

12. Aşağıdakilerden hangisi Çelebi Mehmet Dönemi olaylarından biri değildir?
A) Karamanoğulları’nın hâkimiyet altına alınması
B) Şeyh Bedrettin İsyanı
C) Mustafa Çelebi İsyanı
D) Şehzade Mustafa Ayaklanması
E) İlk Osmanlı-Venedik deniz savaşı
CEVAP ANAHTARI: 1.D 2.E 3.B 4.E 5.A 6.E 7.E 8.B 9.E 10.C 11.A 12.D

Leave a Reply