10. Sınıf-Tarih Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – Konu Tarama Testleri 2

10. Sınıf-Tarih Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – Konu Tarama Testleri 2
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – 2
1. XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’da yaşanan;
I. kralların otoritesinin zayıf olması,
II. derebeylik (feodalite) rejiminin bulunması,
III. Katolik ve Ortodokslar arasında mücadele yaşanması
gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’ne karşı güçlü bir direncin oluşmamasında etkilidir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

2. Osmanlı hükümdarı I. Murat, Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı’yı alırken Hamitoğullarından ise Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Seydişehir ve Isparta’yı almıştır.
Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti’nin genişleme siyaseti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?
A) Türk siyasi birliğinin sağlandığı
B) Beyliklere karşı barışçı bir yayılım politikası da izlendiği
C) Cihat politikasının terkedildiği
D) Balkanlardaki yayılım siyasetinin Türk beyliklerince desteklendiği
E) Yayılım sürecinde halifelik desteğinin kazanıldığı

3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetih faaliyetlerini hızlandıran savaşlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) I. Kosova Savaşı
B) Sazlıdere Savaşı
C) I. Çirmen Savaşı
D) Niğbolu Savaşı
E) Ankara Savaşı

4. Osmanlı Devleti’nin iskân siyasetini uygulamasının sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Osmanlı ordusuna lojistik destek sağlanması
B) Gayrimüslim tebaa arasındaki kültürel farkların ortadan kaldırılması
C) Anadolu’daki sosyal çatışmaların azalması
D) Yeni fetihlere zemin hazırlanması
E) Göçebe Türkmenlerin yerleşik yaşama geçirilmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin iskân siyasetini kolaylaştırmak için yaptığı faaliyetlerden biri değildir?
A) İskân bölgelerine vakıflar kurma
B) Göçmenlerin, yeni yerleşim bölgelerine yakın yerlerden olmasına dikkat etme
C) Pençik sistemini uygulama
D) Tekke ve zaviyeler inşa etme
E) Göçmenlerin kullanımına tımar toprağı verme

6. Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarında kullanılan yerleşim yeri adları Anadolu’daki boyların veya bazı yerlerin isimlerini taşır: Canikli, Geredeli, Saruhanlı, Oğuzlar, Menteşeli, Balabanlı, Tatarlar. . .
Osmanlı Devleti’nde görülen bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) İskân faaliyetleriyle Anadolu kültürünün Rumeli’ye taşınması
B) Türk kültürünün evrensel nitelikler göstermesi
C) Balkan halklarının asimile olması
D) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanması
E) Rumeli’nin çok uluslu yapısının sona ermesi

7. Osmanlı Devleti, Anadolu’daki beylikleri egemenliği altına alarak;
I. Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak,
II. İslam dünyasının dinî liderliğini ele geçirmek,
III. cizye ve haraç gelirlerini çoğaltmak
düşüncelerinden hangilerine ulaşmayı amaçlamıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

8. “Osmanlı Devleti, Anadolu’da Türk siyasi birliğini kurma faaliyetlerini – – – – zamanında başlatmış ve ilk olarak da
– – – – beyliğini topraklarına katmıştır.”
Yukarıda verilen cümledeki boşluklara gelecek kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Orhan Bey – Karesioğulları
B) Orhan Bey – Menteşeoğulları
C) Yıldırım Bayezid – Aydınoğulları
D) Sultan Murat – Hamitoğulları
E) Çelebi Mehmet – Saruhanoğulları

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için son verdiği beyliklerden değildir?
A) Karesioğulları
B) Aydınoğulları
C) Karakoyunlular
D) Menteşeoğulları
E) Germiyanoğulları

10. Bizanslı tarihçi Dukas’ın II. Murat hakkında “Halka karşı daima alçak gönüllü ve ihtiyaç sahiplerine karşı cömert
idi. Bu lütuflarını yalnız kendi dininden olanlara değil Hristiyanlara da gösterirdi. Hristiyanlarla yaptığı antlaşmaların hükümlerine uyardı.’’ demiştir.
Buna göre Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde;
I. sosyal devlet anlayışını benimseme,
II. istîmâlet anlayışına sahip olma,
III. egemenliğini dinî güce dayandırma
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

11. Osmanlı Devleti, hükmettiği yerlerdeki halka Avrupa Hristiyanlığı’na tanınan hak ve özgürlüklerden daha fazla hak vererek onları daha iyi idare etmiştir.
Osmanlı Devleti’nin uyguladığı bu politika aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?
A) Avrupa’da mezhep savaşlarının sona ermesini
B) Feodalite sisteminin yıkılmasını
C) Kiliseye duyulan güven ve saygının çoğalmasını
D) Osmanlı hâkimiyetinin Balkanlarda uzun süreli olmasını
E) Avrupa’da krallık yönetimine karşı isyanların çıkmasını

12. Balkanlarda Türk hâkimiyetinin kurulmasında etkili olan;
I. Varna,
II. Sırpsındığı,
III. Birinci Kosova
savaşlarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I – II – III.
B) I – III – II.
C) II – I – III.
D) II – III – I.
E) III – I – II.
CEVAP ANAHTARI: 1.E 2.B 3.E 4.B 5.C 6.A 7.A 8.A 9.C 10.C 11.D 12.D

Leave a Reply