10. Sınıf-Tarih Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – Konu Tarama Testleri 1

10. Sınıf-Tarih Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – Konu Tarama Testleri 1
1. Kayı Boyu, küçük bir beylik yapılanması içinde iken kısa sürede ülke sınırlarını büyüterek Osmanlı Devleti’ni kurmuş ve imparatorluk hâline getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?
A) Balkanlarda büyük devletlerin olmaması
B) Adalet ve hoşgörü politikası
C) Padişahların özellikleri
D) Devletin hanedan ailesinin ortak malı olması
E) Osmanlıların beyliklere karşı tutumu

2. Osman Bey ele geçirdiği yerde kuracağı yönetimi belirlerken “Ahiler”in desteğini almıştır.
Osman Gazi’nin bu tutumunda aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Ülkenin asker ihtiyacını karşılamak
B) Fethedilen bölgenin iktisadi kalkınmasını sağlamak
C) Sosyal hayatın düzenlenmesini sağlamak
D) Devlet idaresinde Ahilerin gücünden faydalanmak
E) Halkın fetih hareketlerine olan desteğini artırmak

3. Osmanlı Devleti, Trakya’da ve Balkanlarda fetih politikası izleyerek bu coğrafyalara hükmetmiştir.
Osmanlı Devleti Balkanlardaki fetih sürecinde;
I. iskân,
II. cihat,
III. istimalet
politikalarından hangilerini uygulamıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

4. Osmanlı Devleti, iskân siyaseti ile Balkanlarda fethettiğiyerlere Anadolu’dan getirdiği Türk nüfusunu yerleştirerek
onlara kullanmaları için toprak vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi iskân siyaseti ile ulaşılmak istenen hedeflerden değildir?
A) Devlet idaresinde Hristiyan tebaanın gücünden faydalanmak
B) Devlet otoritesini kuvvetlendirmek
C) Balkanları Türkleştirmek
D) Ele geçirdiği yerlerde kalıcı olmak
E) Fetih hareketlerini kolaylaştırmak

5. XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’da feodalite rejimi hüküm sürmekteydi. Sırplar ve Bulgarlar Bizans aleyhine sınırlarını genişletiyordu. Katolik Macarlar, Ortodoks Balkan devletlerini mezhep değiştirmeye zorluyordu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Avrupa devletleri siyasi birliklerini gerçekleştirememişlerdir.
B) Bizans siyasi olarak güçsüzdür.
C) Bölgede siyasi çatışmalar hüküm sürmektedir.
D) Dinî çatışmalar yaşanmaktadır.
E) Balkan devletleri Bizans’a karşı ittifak kurmuştur.

6. I. Bizans İmparatorluğu
II. Memlükler
III. Altınordu Devleti
Yukarıdaki devletlerden hangileri Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile eş zamanlı olan devletlerdendir?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

7. 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuş ve Anadolu’da kurulan Türk Beylikleri,
Türkiye Selçuklu Devleti’nin yerini alma mücadelesine girişmişlerdir. Osmanlı Beyliği, Türk Beylikleri arasındaki bu
mücadeleye karışmayarak yönünü Bizans’a çevirmiştir. Uyguladığı bu politika ile Anadolu’da esnaf teşkilatı olan Ahilerin desteğini almıştır.
Yalnız bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Anadolu’da otorite boşluğu olduğu
B) Türkiye Selçuklu Devleti’nin Türk Beylikleri ile mücadele ettiği
C) Osmanlı Beyliği’nin Bizans ile iyi ilişkiler kurduğu
D) Ahilerin, Bizans İmparatorluğu ile ticaret yaptığı
E) Osmanlı Beyliği’nin, Anadolu’ya hâkim olmak istemediği

8. Bizans sınırında bir uç beyliği olarak kurulanOsmanlı Beyliği’ni kısa sürede bir devlet hâline getiren Osman
Bey’in, Türk töresine uygun olarak fethedilen yerleri fetheden kişiye dirlik olarak vermesinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?
A) Devletin büyümesini sınırlamak
B) Fetihlerin hızlanmasını sağlamak
C) Devleti teşkilatlandırmak
D) Bizans İmparatorluğu’na yardım etmek
E) Türkiye Selçuklu Devleti’ne hizmet etmek

9. Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu ve Avrupa’da bulunan devletlerden biri değildir?
A) Büyük Selçuklu Devleti
B) Türkiye Selçuklu Devleti
C) İlhanlılar
D) Memlükler
E) Altı Orda Devleti

10. Osmanlı Devleti kuruluşunun ilk yıllarında Bizans İmparatorluğu ile savaşlar yapmış, Balkanlara geçtikten sonra
ise savaşlarını genelde haçlılara karşı yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Bizans imparatorluğu ile yaptığı savaşlardandır?
A) Çirmen – Sırpsındığı
B) Koyunhisar – Palekanon
C) Koyunhisar – Çirmen
D) Palekanon – Sazlıdere
E) Sırpsındığı – I. Kosova

11. I. Koyunhisar Muharebesi
II. Palekanon Muharebesi
III. İznik’in Fethi
Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin Osman Bey döneminde meydana geldiği söylenemez?
A) I ve II.
B) II ve III.
C) II ve IV.
D) III ve IV.
E) I ve IV.

12. I. Bursa’nın Fethi
II. Palekanon Muharebesi
III. Koyunhisar Muharebesi
IV. İznik’in Fethi
Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde meydana gelen gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) I – II – III – IV
B) II – I – III – IV
C) III – I – II – IV
D) III – II – I – IV
E) IV – III – II – I
CEVAP ANAHTARI: 1.D 2.A 3.E 4.A 5.E 6.E 7.A 8.B 9.A 10.B 11.B 12.C

Leave a Reply