10. Sınıf Tarih -Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti -Konu Tarama Testleri 1

10. Sınıf Tarih -Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti -Konu Tarama Testleri 1
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti – 1
1. Divanıhümayun, üyeleri hükümdarca belirlenmiş padişah adına yasama, yürütme, yargı yetkilerini kullanan bir kuruldur.
Divanıhümayunda;
I. kalemiye,
II. seyfiye,
III. ilmiye
sınıflarından hangileri temsil edilmiştir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

2. II. Mehmet Dönemi’nde kurulmuş olan Sahnıseman Medresesi üst düzey eğitim veren bir yükseköğrenim kurumudur. Eğitim müfredatının hazırlanmasında ünlü matematikçi Ali Kuşçu etkili olmuştur. Bu medresede öğrencilere Kur’an, hadis, kelam, fıkıh, tefsir, fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi dersler okutulmuştur. Medresede eğitimini tamamlayan öğrencilere müderrislik ve kadılık yapabileceğine dair diploma verilmiştir.
Bu bilgilere göre Sahnıseman Medreseleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Dinî ve pozitif bilimler birlikte öğretilmiştir.
B) Batıdaki bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesini sağlamıştır.
C) Yapılanmasında bilim adamları etkili olmuştur.
D) Osmanlı eğitim ve hukuk sistemine katkıda bulunmuştur.
E) Günümüzdeki üniversiteler düzeyinde eğitim verilmiştir.

3. I. Tekke ve zaviyeler
II. Medreseler
III. Camiler
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde dinî eğitimin verildiği yerlerdir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

4. Eskişehir Sivrihisar’da esnaf Demirci Mehmet Usta, kadı efendinin verdiği hüküm ile mağdur olduğunu düşünerek
hakkını Divanıhümayunda arayacağını ifade etmiştir. Demirci Mehmet Usta Divanıhümayunun aşağıdaki
temsilcilerinden hangisine şikayette bulunmalıdır?
A) Defterdar
B) Kazasker
C) Veziriazam
D) Nişancı
E) Şeyhülislam

5. Medreseler dinî ve pozitif bilimlere ait yüksek öğretim düzeyinde eğitimin verildiği kurumlardır.
Osmanlı Devleti’nde medreselerin açılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Müderris ihtiyacını karşılamak
B) Bilimsel çalışmalarda bulunmak
C) Dinî ilimler üzerine araştırmalar yapmak
D) Eğitimde birliği sağlamak
E) Halkın eğitim ve kültür seviyesini yükseltmek

6. Şehir, nahiye ve kasabalarda adaletin temsilcisi olan Osmanlı idarecisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadıasker
B) Subaşı
C) Kadı
D) Muhtesip
E) Şeyhülislam

7. Osmanlı kanunnamelerinde geçen “ıssızı şenlendirmek” tabiri kanunnamelerde sıkça kullanılmıştır. Buradaki temel amaç terk edilmiş köy, mezra ve yerlere halkı yerleştirerek ekonomiye kazandırmak olmuştur.
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nden itibaren bu amaç için aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?
A) İskân Siyaseti
B) Ahilik Teşkilatı
C) Vergi Sistemi
D) Sancak Sistemi
E) Veraset Sistemi

8. Osmanlı Devleti’ndeki eğitim kurumları ve hizmet ettikleri alanlar hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Lonca Teşkilatı – Mesleki eğitim
B) Enderun Mektebi – Saray eğitimi
C) Medrese – Dinî eğitim
D) Humbarahane – Askerî eğitim
E) Sıbyan Mektebi – Sağlık eğitimi

9. Osmanlı Devleti’nde beylerbeyi, kadı ve nişancının ait olduğu yönetenler sınıfı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
Seyfiye İlmiye Kalemiye
A) Nişancı Kadı Beylerbeyi
B) Beylerbeyi Nişancı Kadı
C) Kadı Nişancı Beylerbeyi
D) Beylerbeyi Kadı Nişancı
E) Nişancı Beylerbeyi Kadı

10. Osmanlı’da sosyal bir devlet anlayışının olduğunu iddia eden bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini bu görüşüne doğrudan kanıt olarak gösterebilir?
A) Yeniçeri Ocağının kurulması
B) Hükümdarlığın padişah ve oğullarına ait olması
C) Osmanlı padişahlarının kendi adlarına para bastırması
D) Yabancı devletlere ticari ayrıcalıklar verilmesi
E) İstanbul’da Sahnıseman Medresesinin açılması

11. Osmanlı toplum yapısında “Seyfiye Sınıfı” idari ve askerî silahlı kuvvetlerin yönetici unsurlarını ifade eder ve “Ehli örf” ya da “Ümera” olarak da adlandırılır. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi “Seyfiye Sınıfı” mensuplarından değildir?
A) Beylerbeyi
B) Defterdar
C) Tımarlı Sipahiler
D) Vezirler
E) Sancakbeyi

12. Anadolu’nun İslamlaşmasında;
I. Türkmenlerin Anadolu’ya yerleşmeye başlamaları,
II. Sûfi ve öğretilerinin Anadolu’da yaygınlaşması,
III. Tekke ve zaviyelerin inşa edilmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.
CEVAP ANAHTARI: 1.E 2.B 3.E 4.B 5.D 6.C 7.A 8.E 9.D 10.E 11.B 12.E

Leave a Reply